Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Zarządu Mostostal Warszawa SA do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za 2018 r.

16 kwietnia 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa osiągnęła za 2018 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 1.013 mln zł oraz poniosła stratę netto w kwocie 46 mln zł. Straty zanotowane przez Grupę Kapitałową to efekt między innymi ujemnych różnic kursowych z wyceny pożyczek denominowanych w EUR oraz znaczących wzrostów cen materiałów i usług podwykonawców, których skalę trudno było przewidzieć przy wycenie kontraktów popisywanych w latach 2016-2017.

W 2018 r. zawarliśmy nowe kontrakty o łącznej wartości 1.678 mln zł i w porównaniu do końca 2017 r. zanotowaliśmy wzrost portfela Grupy Kapitałowej o 48%. Obecna jego wartość to 2.057 mln zł. Portfel Grupy Kapitałowej zapewnia uzyskiwanie przychodów w kolejnych 2 latach na poziomie zbliżonym do 2018 r. i jest coraz bardziej zdywersyfikowany, ponieważ wypełniają go kontrakty z sektora ogólnobudowlanego w 38%, infrastrukturalnego w 39% oraz przemysłowego i energetycznego w 23%. Część nowo podpisywanych kontraktów umożliwia Grupie Kapitałowej otrzymanie zaliczek, które pozwalają finansować ich realizację w początkowej fazie.

Profil zadłużenia finansowego nie uległ zmianie w porównaniu do ubiegłego roku i nadal jest dla nas bardzo korzystny. Tylko 23 mln zł z 272 mln zł to kredyty bankowe i leasing (29 mln zł według stanu na dzień 31.12.2017). Pozostała kwota to pożyczki otrzymane od spółki matki - Acciona Construcción z siedzibą w Madrycie.

Na 31.12.2018 kapitał własny ogółem Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa wyniósł 90 mln zł. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.481 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na koniec 2017 r.

Naszym celem na rok 2019 jest dalszy wzrost portfela zamówień i poprawa rentowności realizowanych kontraktów, pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, niezależnych od Grupy Kapitałowej.

Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za 2018 rok dostępne są na stronie internetowej Mostostalu Warszawa S.A. w zakładce Raporty Okresowe.