Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kolejny kontrakt w Sosnowcu

12 sierpnia 2011

Urząd Miejski w Sosnowcu powierzył nam Budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Kontrakt wart blisko 60 mln zł zrealizujemy w konsorcjum z Accioną Infraestructuras SA.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest doprowadzenie istniejącego zakładu w Sosnowcu do stanu zgodnego z wymaganiami przepisów Polski i Unii Europejskiej oraz zapewnienie miastu możliwości dalszego, wieloletniego unieszkodliwiania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zakres umowy obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlano-montażowych, dostawę i montaż wyposażenia technologicznego.
Zbudujemy  instalacje kompostowania odpadów zielonych, stację demontażu odpadów wielkogabarytowych, magazyn odpadów niebezpiecznych, magazyn materiałów budowlanych oraz komory do składowania odpadów zawierających azbest. 

Sercem zmodernizowanego - nowoczesnego mechaniczno-biologicznego zakładu przetwarzania odpadów będzie zaawansowana technologicznie instalacja sortownia odpadów komunalnych o przepustowości 70.000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych. Wykona ją dla nas firma Sutco Polska Sp. z o.o. Nasz partner technologiczny wybuduje także instalację intensywnego kompostowania odpadów organicznych w systemie Biodegma o przepustowości 13.000 Mg/rok. 

Do obowiązków konsorcjum należeć będzie również przeszkolenie załogi, opracowanie instrukcji eksploatacji oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego. 
Okres realizacji zadania wyniesie 36 miesięcy, w tym 12 miesięcy na projektowanie i 24 miesiące na realizację.

Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych to już drugi kontrakt w Sosnowcu jaki pozyskaliśmy w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Pierwszy dotyczący budowy sali koncertowej podpisaliśmy 27  lipca.

patrz: Sala koncertowa w Sosnowcu