Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kolejne gwarancje ubezpieczeniowe dla Mostostalu Warszawa

08 czerwca 2015

W dniu 1 czerwca 2015 roku Mostostal Warszawa SA podpisał z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA umowę o współpracy w zakresie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego nr 04/2014/KR50.

Łączna suma gwarancyjna z tytułu wszystkich gwarancji, wystawionych na podstawie niniejszej umowy, nie może przekroczyć kwoty 10 mln zł. Okres obowiązywania pojedyńczej gwarancji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy dla gwarancji zapłaty wadium i 60 miesięcy dla gwarancji należytego wykonania umowy oraz dla gwarancji usunięcia wad i usterek. W przypadku gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek wystawianych łącznie - okres obowiązywania nie może przekroczyć 72 miesięcy. Zawarcie kolejnej w tym roku umowy o limit gwarancyjny potwierdza rosnące zaufanie sektora finansowego do Mostostalu, który notuje coraz lepsze wyniki. Ponadto poszerza możliwości akwizycyjne firmy, umożliwiając jej składanie kolejnych ofert na usługi budowlane.

*******

Mostostal Warszawa SA signed an agreement with Sopot Insurance Company Ergo Hestia SA
Mostostal Warszawa SA signed with Sopockie Insurance Company Ergo Hestia SA Agreement for cooperation in the field of granting insurance guarantees within the granted guarantee limit No. 04/2014 / KR50.

The total amount of cover for all guarantees, issued pursuant to this agreement shall not exceed the amount of 10 million zł. The duration of the individual guarantee can not be longer than: a guarantee of payment of the bid security for 12 months, to guarantee the due performance of the contract and the warranty for defects 60 months. In the case of performance bond and removal of defects issued a total duration would not exceed 72 months.