Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Dobry III kwartał Grupy Mostostal Warszawa

14 listopada 2016

Komentarz prezesa Zarządu Mostostal Warszawa SA - Andrzeja Goławskiego do danych finansowych skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mostostal Warszawa za III kwartał 2016 roku.

Grupa Mostostal Warszawa po 3 kwartałach 2016 roku wypracowała zysk brutto w kwocie 34 mln PLN (zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 26,4 mln PLN).  W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku był on wyższy o 36%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za okres 9 miesięcy ukształtowały się na poziomie 1.069 mln PLN (wzrost do analogicznego okresu 2015 r. o 14 %).

Z uwagi na wysokie saldo pożyczek denominowanych w euro Grupa narażona jest na wpływ różnic kursowych z tego tytułu. Wartość ujemnych różnic kursowych od pożyczek w wyniku za 9 miesięcy 2016 roku wyniosła 2,4 mln PLN.

Sytuacja gotówkowa Grupy nadal utrzymuje się na dobrym poziomie. Wartość środków pieniężnych na dzień 30 września 2016 r. wyniosła 262 mln PLN i przewyższała zadłużenie finansowe o 35 mln PLN.

Profil zadłużenia finansowego Grupy jest bardzo korzystny. Jedynie 15 mln PLN to kredyty bankowe i leasing. Dług korporacyjny w stosunku do Acciony Infraestructuras z tytułu udzielonych pożyczek na koniec 3 kwartału 2016 r. wynosił 212 mln PLN i w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku w związku z naliczeniem odsetek oraz na skutek ujemnych różnic kursowych uległ zwiększeniu.

Na dzień 30 września 2016 roku kapitał własny ogółem Grupy wynosił 250 mln PLN (zwiększył się o 11,6% w porównaniu do 31 grudnia 2015 r.), natomiast zatrudnienie osiągnęło poziom 1.500 pracowników i było wyższe o 27 osób w porównaniu do stanu na koniec 2015 r.

Portfel zleceń Grupy na koniec września 2016 r. wyniósł 1,4 mld PLN. Zaawansowanie największego kontraktu, realizowanego przez Grupę Mostostal Warszawa (budowa bloków energetycznych w Opolu), wynosi 58% i postępuje zgodnie z planem.

W okresie od stycznia 2016 r. do września 2016 r. Grupa pozyskała nowe kontrakty na łączną kwotę 335 mln PLN. W październiku 2016 r. podpisane zostały kolejne umowy o wartości 98 mln PLN, co łącznie daje 433 mln PLN zleceń pozyskanych w 2016 r.

W związku z poprawą wyników finansowych, Grupa Mostostal Warszawa konsekwentnie poszerza współpracę z instytucjami finansowymi w obszarze zwiększenia linii gwarancyjnych, umożliwiających pozyskanie nowych kontraktów w sektorze budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego i energetycznego. Od początku roku Grupa zwiększyła linie gwarancyjne na kontrakty budowlane o 115 mln PLN.