Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Grupa Mostostal Warszawa dobrze rozpoczyna rok

06 maja 2016

Komentarz prezesa Zarządu Mostostal Warszawa SA - Andrzeja Goławskiego do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mostostal Warszawa za I kwartał 2016 roku.

Pierwszy kwartał 2016 r. był kolejnym dobrym okresem dla działalności Grupy Mostostal Warszawa. Osiągnięte wyniki znacznie przewyższają te za I kwartał 2015 r. (wzrost sprzedaży o 46% i zysku brutto o 416%). EBiTDA wyniosła 36 mln PLN i stanowiła 10% sprzedaży Grupy.

Sytuacja gotówkowa Grupy utrzymuje się na dobrym, stabilnym poziomie. Spadek środków pieniężnych o kwotę 39 mln zł  związany jest z uregulowaniem w I kwartale 2016 r. zobowiązań, na które w końcu roku 2015 utworzono rezerwy (roboty budowlane wykonane a niezafakturowane przez podwykonawców).

Bardzo dobrze przebiega współpraca z naszym największym wierzycielem tj. Accioną Infraestructuras S.A., czego efektem jest wydłużenie terminów spłaty trzech pożyczek na II połowę 2017 r. oraz deklaracja, że są możliwe dalsze przedłużenia terminów ich spłaty. Zadłużenie z tytułu pożyczek na 31.03.2016 r. wynosiło 207 mln PLN i uległo zmianie w porównaniu z końcem roku 2015 głównie z tytułu naliczenia odsetek. 

Na dzień 31 marca 2016 roku kapitał własny netto Grupy Mostostal Warszawa wynosił 236 mln PLN (w porównaniu do 31 grudnia 2015 zwiększył się o 5%), natomiast zatrudnienie osiągnęło stan 1.459 pracowników i było niższe o 14 osób w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa na koniec marca 2016 r. wyniósł 2,0 mld PLN i pomimo obniżenia w stosunku do końca roku zapewnia on funkcjonowanie Grupy na podobnym poziomie w ciągu 2 lat. Podjęte działania organizacyjne polegające na otwarciu Oddziału Zachodniego w Poznaniu oraz wzmocnieniu działów ofertowania, w naszej ocenie, przyczynią się do pozyskania nowych kontraktów i zwiększenia portfela zamówień w niedalekiej przyszłości.

W I kwartale br. udało nam się także rozszerzyć współpracę z kolejnymi instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania gwarancji oraz krótkoterminowego finansowania.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku osiągniętego w 2015 r. na pokrycie strat z 2013 r.

Ocena sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 roku stanowi solidną podstawę do twierdzenia, że rok 2016 będzie dobrym rokiem dla Grupy Mostostalu Warszawa.