Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Cena Emisji Akcji Oferowanych

23 lutego 2006

Cena Emisji Akcji Oferowanych

Cena Emisji Akcji Oferowanych - 23 lutego 2006

23 lutego, zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego (Rozdział "Zasady dystrybucji i przydziału Akcji Oferowanych" punkt "Cena Emisyjna") opublikowanego przez Spółkę w dn. 15 lutego br., podano do publicznej wiadomości Cenę Emisyjną Akcji Oferowanych, która została ustalona przez Zarząd na poziomie 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych).