Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budowa zbiornika głównego Niewiadoma

12 sierpnia 2010

Mostostal Warszawa będzie odpowiedzialny za budowę zbiornika głównego Niewiadoma na gruntach wsi Kupientyn i Niewiadoma, koło Sokołowa Podlaskiego.

Umowa została podpisana wczoraj, a termin realizacji to 30 czerwca 2013 r. Wartość inwestycji wynosi ponad 13 mln zł brutto.Zamówienie obejmuje budowę zbiornika retencyjnego Niewiadoma na rzece Cetynia o następujących parametrach:

• powierzchnia zalewu przy NPP - 42,22 ha,
• poziom piętrzenia NPP - 141,25 m npm,
• pojemność zbiornika przy NPP - 1,14 mln m3,
• średnia głębokość zbiornika - 2,7 m,
• maksymalna głębokość zbiornika - 6,85 m,
• długość linii brzegowej zbiornika - 5,9 km,
• kubatura gruntu do wydobycia z czaszy zbiornika, łącznie 142,3 tys m3.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące obiekty:

• zapora czołowa o długości 500 m,
• budowla upustowa, monolityczna żelbetowa,
• nowy odcinek linii napowietrznej SN15 kV poza obszarem zalewowym,
• nowa linia napowietrzna NN do zabudowań we wsi Kupientyn, wyprowadzona z istniejącej stacji transformatorowej Nr 0080 „Niewiadoma 1”.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu: IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie: 4.4 „ Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013.