Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budowa S19 Tunel przeszkolona w zakresie BHP

23 lutego 2022

Bezpieczeństwo Pracowników jest w Mostostalu Warszawa priorytetem. Serię szkoleń z zakresu BHP odbyli pracownicy budowy S19 Tunel.

Szkolenie dla Pracowników przeprowadził Kierownik Działu BHP Marcin Krysiewicz, który omówił tematykę związaną z organizacją prac na budowie oraz odpowiedzialność jaka ciąży na każdym pracowniku Mostostalu Warszawa.

Na budowie odbyło się również spotkanie z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy Tomaszem Pietruchą. Szkolenie skierowane było do grupy inżynierów, kierowników robót, kierownika budowy oraz pracowników Działu BHP i dotyczyło zagadnień prawnych związanych z przegotowaniem placu budowy oraz przygotowaniem i realizacją poszczególnych prac budowalnych, z uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych. 

Priorytetem Mostostalu Warszawa jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, edukacja i szkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poszukiwanie innowacji służących podnoszeniu jakości systemów zabezpieczeń. Wszystkie działania mają służyć osiągnięciu głównego celu Spółki – eliminacji wypadków śmiertelnych na budowach w Polsce. Mostostal Warszawa sukcesywnie zbliża się do realizacji tego celu przez stałe podnoszenie standardów bezpieczeństwa na realizowanych budowach, dążenie do wprowadzania nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań organizacyjnych opracowywanych m.in. wspólnie z Działem Badań i Rozwoju firmy. Spółka dba również o zwiększanie poziomu kultury BHP w organizacji poprzez zaangażowanie i odpowiedzialność wszystkich pracowników oraz bezwzględne reagowanie na niezgodności dotyczące wymagań BHP i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.