Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta Tychy

28 marca 2007

Mostostal Warszawa, jako lider konsorcjum wybuduje kanalizację sanitarną i deszczową dla miasta Tychy. Powstanie ona na terenie dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice. Firma odpowiedzialna jest również za wykonanie jej projektu.

Umowę na realizację zadania Mostostal zawarł z Gminą Tychy 28 lutego bieżącego roku. Jej wartość netto to około 31,7 mln euro.

Realizacja inwestycji obejmuje budowę około 82,6 km nowych kanałów sanitarnych i deszczowych oraz wykonanie robót odtworzeniowych, rowów melioracyjnych i cieków. Stanowi ona jedno z sześciu zadań projektu "Gospodarka Ściekowa w Tychach". Wybudowanych zostanie 11 pompowni ścieków, w tym jedna osiedlowa. Mostostal dokona również modernizacji przeszło 13,8 km cieków terenowych. Natomiast kolidujące z budową nowej sieci wodociągi wymienione zostaną na nowoczesne, wykonane z polietylu. Do sieci kanalizacyjnej zostaną podłączone gospodarstwa około 4 tys. mieszkańców. Realizacja zadania pozwoli na dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej Tych do standardów unijnych oraz poprawę stanu środowiska naturalnego miasta. Czas budowy kanalizacji przewidziano na 33 miesiące.

Zarząd miasta Tychy wprowadza wiele ciekawych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. Projekt "Gospodarka Ściekowa w Tychach" jest jednym z największych, obecnie realizowanych projektów z sektora środowiska w Polsce. Otrzymał on bardzo wysokie dofinansowanie z Unii Europejskiej, stanowiące 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.