Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Biała Podlaska – Eco City!

22 września 2014

Jeden z najnowocześniejszych i największych na Lubelszczyźnie zakładów zagospodarowania odpadów już działa. W piątek 19 września w Białej Podlaskiej z udziałem prezydenta miasta, pana Andrzeja Czapskiego, nastąpiło jego oficjalne otwarcie. Podczas uroczystości Mostostal Warszawa reprezentował pan Robert Kowalski, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska. Generalnym wykonawcą inwestycji było konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Infrastruktura.

Zakład Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska jest jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce. Inwestycja warta ok. 97,4 mln zł (wartość kontraktu z Generalnym Wykonawcą 69,6 mln) została zrealizowana przez konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Infrastruktura zgodnie z warunkami kontraktowymi „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestorem przedsięwzięcia były Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o.

Bialski zakład jest kolejną po Krośnie, Katowicach i Myślenicach inwestycją Mostostalu Warszawa związaną z gospodarką odpadami. To kolejny ważny segment inżynierii środowiska, w którym firma dosyć mocno zaznacza swoją obecność.

Wszystkie obiekty wybudowane zostały z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. Wdrożono innowacyjne rozwiązania technologiczne, które w znacznym stopniu przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i metanu do atmosfery, a przede wszystkim przy ograniczonych zasobach naturalnych, do produkcji energii odnawialnej, niezanieczyszczającej środowisko. Oprócz korzyści środowiskowych, wdrożone technologie wpłyną w istotny sposób na obniżenie kosztów eksploatacyjnych zakładu, co będzie miało bezpośredni wpływ na cenę odbioru odpadów od mieszkańców.

„Dzięki tej inwestycji stajemy się ośrodkiem ponadlokalnym, zabezpieczamy zagospodarowanie odpadów nie tylko mieszkańcom Białej Podlaskiej” – podkreślił prezydent miasta Andrzej Czapski. – Budowa zakładu wpisuje się też w projekt Eko City który realizujemy, czyli idei miasta ekologicznego” – dodał podczas uroczystości prezydent.

Wdrożona inwestycja poprawi znacznie funkcjonowanie regionalnego systemu gospodarki odpadami. Z usług zakładu korzysta ok. 190 tys. mieszkańców regionu Biała Podlaska: z powiatu bialskiego oraz niektóre miasta i gminy z powiatów: parczewskiego, łukowskiego i radzyńskiego.

W skład nowo wybudowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wchodzą następujące obiekty:

1. W zakresie części mechanicznej: Hala technologiczna segregacji mechanicznej odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego wraz z wyposażeniem.
2. W zakresie części biologicznej: Zespół komór fermentacyjnych, zbiornik odcieków. Budynek energetyczny wraz z węzłem rozdzielczo pomiarowym.
3. Obiekty towarzyszące niezbędne do funkcjonowania zakładu: budynek administracyjno-socjalny, punkt ewidencji dowożonych odpadów, sieci i instalacje wewnątrzzakładowe oraz zagospodarowanie terenu.
Technologia wdrożona w Zakładach Zagospodarowania Odpadami jest na najwyższym europejskim poziomie i ma na celu maksymalne wykorzystanie energii skumulowanej w odpadach oraz zminimalizowanie odpadów balastowych trafiających na składowisko. Podstawą unieszkodliwienia odpadów zmieszanych jest wydzielenie strumienia odpadów bogatego we frakcje organiczne tzw. odpadów biodegradowalnych, które w procesie suchej beztlenowej fermentacji w zamkniętych żelbetowych komorach służą do produkcji biogazu, z którego następnie w gazmotorach wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna na potrzeby technologiczne i socjalne Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz Oczyszczalni Ścieków.
Przepustowość wybudowanego zakładu wynosi 55.000 ton/rok i zostanie osiągnięta na następujących liniach:
1. Instalacja mechaniczno-biologicznego zagospodarowania odpadów – segment segregacji mechanicznej - 40 000 Mg/rok,
2. Sortownia odpadów opakowaniowych ze zbiórki selektywnej - 2000 Mg/rok,
3. Instalacja suchej fermentacji - 20 000 Mg/rok,
4. Instalacja dojrzewania osadów pofermentacyjnych 20 000 Mg/rok,
5. Instalacja przygotowania paliwa alternatywnego - 13 000 Mg/rok,
6. Instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych - 3200 Mg/rok,
7. Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych – 700 Mg/rok.

Inwestycja kosztowała ok. 97,4 mln zł ( wartość kontraktu z Generalnym Wykonawcą 69,6 mln zł), w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 40,6 mln zł, środki pieniężne Gminy Miejskiej Biała Podlaska to 10 mln, NFOŚIGW w formie pożyczki 17 mln zł, pozostała kwota są to środki własne Spółki.