Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Baza wiedzy IM-SAFE dla specjalistów mostowych już dostępna

06 maja 2022

Dział Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa opracował bazę wiedzy z zakresu diagnostyki obiektów mostowych. Została ona przygotowana w ramach popularyzacji i omówienia swoich prac w projekcie IM-SAFE.

Stworzoną przez nas bazę wiedzy można znaleźć w ogólnodostępnej witrynie projektu. Zawiera ona m.in:

  • mapę monitorowanych obiektów mostowych w Europie,
  • przegląd stosowanych technologii i metod badawczych,
  • przegląd stosowanych metod analizy danych pomiarowych,
  • przegląd strategii zarządzania infrastrukturą transportową,
  • zestawienie elementów kontroli jakości stanu obiektów mostowych,
  • przegląd stosowanych pojęć w diagnostyce mostowej.

Mostostal Warszawa wspólnie z partnerami z holenderskiego instytutu TNO oraz firmami z branży budowlanej i IT realizuje projekt IM-SAFE, mający na celu wsparcie działań Komisji Europejskiej. W ramach projektu dokonany zostanie przegląd dobrych praktyk oraz inwentaryzacja istniejących technologii monitoringu konstrukcji. Poprzez spotkania warsztatowe uczestników rynku i praktyków, reprezentujących wszystkie zaangażowane strony tj. zarządców dróg, firm wykonawczych, producentów urządzeń, zdefiniowane zostaną potrzeby i priorytety prac normalizacyjnych.

W ramach zakończenia kolejnego etapu projektu IM-SAFE zaprezentujemy na krajowym spotkaniu zrzeszającym ekspertów z diagnostyki obiektów mostowych efekty prac po roku od pierwszego spotkania. Jest to forma wymiany dobrych praktyk, mająca na celu włączenie przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego w proces normalizacji, upowszechniania nowych rozwiązań oraz ich lokalnego wdrażania. Zebrane opinie i poglądy uczestników zostaną uwzględnione w dalszym opracowywaniu dokumentów do zharmonizowanej normy dla Centralnego Komitetu Normalizacyjnego.

Podczas spotkania przedstawimy zidentyfikowane bariery polityczno-społeczne oraz technologiczno-ekonomiczne w diagnostyce obiektów mostowych, przekażemy nasze rekomendacje, które pozwolą na ich usunięcie lub zminimalizowanie ich negatywnych skutków, wskażemy związek między tymi barierami a ograniczeniami w istniejących normach oraz zaprezentujemy przegląd najnowszych metod i narzędzi używanych do oceny stanu obiektów inżynierskich.

Najnowsze publikacje IM-SAFE można znaleźć na profilu LinkedIN oraz na oficjalnej stronie projektu.

Kliknij, żeby przeczytać więcej o projektach realizowanych przez Dział Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa.

Projekt IM-SAFE