Raport nr 62_Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 października 2017 roku wraz z załącznikami do tych uchwał oraz informacją o wynikach głosowania.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wróć