Raport nr 29_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 17 maja 2018 r. została powiadomiona przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad oddział w Rzeszowie (GDDKIA) o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. (Lider) i ACCIONA Construcción S.A. (Partner) do zaprojektowania oraz budowy „Zadania C - Kamień - Sokołów Małopolski Północ (długości ok. 7,9 km)” drogi ekspresowej S19 - „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ”.

Oferta złożona przez Konsorcjum obejmuje:


• Wartość umowy: 234,5 mln PLN brutto.
• Termin realizacji: 34 miesiące.
• Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
• Okres gwarancji wynosi 10 lat.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wróć