Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kanały zgłoszeń nieprawidłowości dla Sygnalistów

Spółki Grupy Mostostal Warszawa nie akceptują i nie wyrażają zgody na żaden rodzaj niezgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi ani normami i wzorcami zachowań opisanymi w Kodeksie postępowania Grupy Kapitałowej Mostostalu Warszawa.

Pracownicy, partnerzy biznesowi i inni interesariusze, działając na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zgłaszają niezgodności polegające na naruszeniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub skutkujące powstaniem szkody po stronie spółki Grupy Mostostal Warszawa,  zadają pytania i rozwiewają wątpliwości  za pośrednictwem jednego z dedykowanych kanałów:

  1. Zgłoszenia osobistego do przełożonego pracownika lub do każdego stałego członka zespołu ds. wyjaśniania zgłoszonych niezgodności w Spółce.
  2. Zgłoszenia telefonicznego pod numerem +48 22 250 78 29 lub  +48 728 437 202.
  3. Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres etyka|mostostal.waw.pl| |etyka|mostostal.waw.pl,  a w przypadku sygnału dotyczącego działalności któregokolwiek ze stałych członków zespołu - zgłoszenia za pośrednictwem listu adresowanego na adres Prezesa Mostostalu Warszawa S.A. z dopiskiem: „do rąk własnych” na kopercie, na adres Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa.
  4. Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej do Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. na adres naruszenie_prawa@mostostal.waw.pl.
  5. Zgłoszenia za pomocą konwencjonalnego listu wysłanego na adres: Kierownik ds. Zgodności, Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12a, 02-673  Warszawa, z dopiskiem: „do rąk własnych” na kopercie.

Zgłoszenie niezgodności powinno zawierać wszelkie dostępne informacje i dowody, które ułatwią oraz przyspieszą przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

Wszystkie sygnały będą traktowane jako poufne, chyba że zgłaszający zastrzeże inaczej, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające będzie rzetelne, pełne i obiektywne.