Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Badania i rozwój

Wyróżnikiem Grupy Mostostal Warszawa w branży budowlanej jest konsekwentnie prowadzona działalność badawczo-rozwojowa. Dział Badań i Rozwoju, funkcjonujący od 2005 r. w strukturach Mostostalu Warszawa, zajmuje się poszukiwaniem i opracowywaniem technologii posiadających potencjał budowania przewagi konkurencyjnej spółki. Współpracuje przy tym z wieloma renomowanymi jednostkami badawczymi w Polsce i poza granicą. Mostostal Warszawa, rozwijając nowe technologie, inwestuje nie tylko w rozwój firmy, ale co ważniejsze, w rozwój polskiej myśli inżynierskiej.

W swojej historii Dział Badań i Rozwoju zrealizował ponad 30 projektów badawczo–rozwojowych współfinansowanych z programów ramowych Komisji Europejskiej oraz funduszy strukturalnych zarządzanych przez agencje krajowe. Wysoka skuteczność w pozyskiwaniu grantów została potwierdzona przyznaną Mostostalowi Warszawa nagrodą Kryształowej Brukselki.

Największym dotychczas osiągnięciem jest opracowanie technologii budowy przęseł mostów z kompozytów FRP, przypieczętowane w 2018 r. udzieleniem przez Urząd Patentowy RP patentu na wynalazek (nr P 409 367). Mostostal Warszawa zrealizował dwa mosty drogowe przy zastosowaniu w tej technologii.

 

Projekty Polskie

Com-bridge - Innowacyjny most z kompozytów FRP

Com-bridge - Innowacyjny most z kompozytów FRP

Com-bridge - Innowacyjny most z kompozytów FRP

Projekt Com-bridge ma na celu budowę pierwszego w Polsce mostu drogowego z kompozytów FRP (czyli polimerów zbrojonych włóknami - fibers reinforced polymer). Przedsięwzięcie jest realizowane przez okres 29 miesięcy (od 01.11.2013 do 31.03.2016 r.) w ramach Umowy nr UOD-DEM-1-041/001 z dnia 17.01.2014 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego: "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+".

W skład konsorcjum projektu wchodzą cztery jednostki:

Planowany obiekt demonstracyjny Com-bridge zostanie wybudowany w ciągu drogi powiatowej nr 1411R w miejscowości Błażowa (powiat rzeszowski), w miejscu istniejącej przeprawy wymagającej pilnej naprawy. Planowany most o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej, będzie miał rozpiętość 21 i szerokość 10 m. Termin zakończenia budowy to trzeci kwartał 2015 roku.

 

Miejski Budynek Jutra 2030

Miejski Budynek Jutra 2030

Projekt Miejski Budynek Jutra 2030 cechuje się holistycznym podejściem do poprawy właściwości technicznych i użytkowych budynków.
Zamierzeniem jest osiągnięcie celu, składającego się z dwóch części:

 • zaproponowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych zgodnych z zasadami zrównoważonego budownictwa, przez co wyznaczony zostanie standard miejskich budynków wielorodzinnych, powszechnie stosowany w roku 2030 – standard MBJ2030;
 • wybudowanie obiektu demonstracyjnego umożliwiające sprawdzenie zaproponowanych rozwiązań oraz popularyzację założeń standardu.

Zagadnienia badawcze projektu skupiają się na fundamentalnej optymalizacji procesu projektowania budynku oraz udoskonaleniu istniejących koncepcji wykorzystania energii odnawialnej, ograniczeniu zużycia wody pitnej i funkcjonowania systemu sterowania energią w budynkach wielorodzinnych.
Uzyskana zostanie kompleksowa poprawa właściwości budownictwa wielorodzinnego, co przełoży się na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz na wymierne zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Budynek standardu MBJ2030 będzie charakteryzował się wartością wskaźnika efektywności środowiskowej budynku BEE > 1,5 (obecnie 1,0).
Budynki wznoszone zgodnie ze standardem MBJ2030 będą wyróżniały się, na tle obecnie budowanych, szeregiem innowacyjnych cech, którymi są:

 • skuteczna ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w sezonie letnim,
 • efektywna pod względem izolacyjności cieplnej obudowa budynku,
 • źródło ciepła w postaci systemu bazującego na źródłach odnawialnych oraz sieci miejskiej,
 • instalacja wod.-kan. umożliwiająca zmniejszenie zużycia wody pitnej,
 • system hybrydowej wentylacji pomieszczeń,
 • powietrze wewnętrzne w obiekcie spełniające wysokie wymagania higieniczne,
 • korzystna charakterystyka ekologiczno-energetyczna w cyklu istnienia budynku,
 • ograniczone przenikanie i rozprzestrzenianie się niepożądanych dźwięków z otoczenia oraz wewnątrz budynku,
 • zintegrowany system zarządzania budynkiem mieszkalnym.

W ramach projektu planowane jest wzniesienie budynku wielorodzinnego w nowym standardzie jako obiektu demonstracyjnego.
Koordynatorem projektu jest firma Mostostal Warszawa SA. W projekcie biorą udział: Instytut Techniki Budowlanej oraz Politechnika Śląska.

Inne dane:
Rozpoczęcia projektu – 3 marca 2010.
Zakończenia zadań badawczych (badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych) – 31 sierpnia 2013.
Zakończenia projektu – 31 grudnia 2013.

 

Kładka Kompozytowa: Opracowanie technologii wytwarzania i wdrożenie kompozytowych kładek dla pieszych

Projekt był realizowany na podstawie umowy grantowej 4613/C.ZR7-6/2010 o dofinansowanie wykonania projektu celowego Nr 6 ZR7 2009 C/07341 podpisanej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas trwania projektu to lata 2010 – 2013.

Istotnym problemem konstrukcji mostowych (w tym również kładek dla pieszych) jest ich trwałość, związana przede wszystkim z korozją stalowych elementów konstrukcji, w tym elementów zbrojenia części betonowych. Dodatkowo w przypadku konstrukcji nowych obiektów mostowych, budowanych w zurbanizowanym środowisku komunikacyjnym, zwłaszcza w obrębie miast, bardzo istotne są problemy związane ze znacznymi utrudnieniami w ruchu, a co za tym idzie stratami materialnymi, powstającymi na skutek prowadzonych prac budowlanych. W ramach projektu zostanie opracowana, zoptymalizowana i wdrożona technologia wytwarzania lekkich, łatwych w transporcie i szybkich w montażu, kompozytowych modułowych kładek dla pieszych. Kompozyty polimerowe mają dużą przyszłość w mostownictwie, zarówno przy budowie nowych obiektów jak i remontowaniu starych. W przypadku nowych można wykonywać z nich elementy nośne (np. dźwigary, poprzecznice, podłużnice czy olinowania). W przypadku starych obiektów można stosować je do wzmacniania poszczególnych elementów konstrukcji w postaci zbrojenia zewnętrznego. Głównym celem, jakie stawia sobie konsorcjum, w skład którego wchodzi Mostostal Warszawa SA i Materials Engineerings Group Sp. z o.o., to wprowadzanie nowych materiałów konstrukcyjnych w mostownictwie, które pomogą rozwiązać szereg problemów związanych z infrastrukturą drogową.

Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu

Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu

Hałas to dźwięki o dowolnym charakterze niepożądane w danych warunkach, które są szkodliwe, uciążliwe i wywołują zaburzenia u odbiorcy. Obecnie zmniejszanie hałasu jest zadaniem priorytetowym dla Europy, szczególną uwagę zwraca się zaś na hałas generowany przez pojazdy mechaniczne i hałas powstający na styku opony z nawierzchnią. W związku z tym pracuje się nad rozwojem technologii, które stworzą możliwość wprowadzenia trwałych rozwiązań w zakresie walki z hałasem.
Celem projektu „Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu” jest wdrożenie do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, z której można będzie wykonywać nowy typ nawierzchni drogowej cechujący się obniżoną emisją hałasu.
Podstawową właściwością nawierzchni o obniżonej emisji hałasu jest jej porowata struktura, uzyskana poprzez zwiększenie ilości wolnej przestrzeni w stosunku do innych mieszanek. Otwarta struktura MMA determinuje wiele właściwości, które w korzystny sposób wpływają na komfort użytkowania nawierzchni, a jednocześnie nie obniżają nośności warstw. Mieszanka porowata w nawierzchni drogowej wpływa na obniżenie hałasu powstającego na styku opony z nawierzchnią, umożliwia odprowadzenie wody z nawierzchni podczas opadów deszczu oraz redukuje zjawisko rozprysku wody i powstawania klinu wodnego (Aquaplanning). Hałas generowany przez toczący się samochód zaczyna dominować nad hałasem pracującego silnika po przekroczeniu prędkości 50 km/h, dlatego też podstawowym zastosowaniem opracowanej nawierzchni będą drogi szybkiego ruchu przebiegające przez miasta i położone blisko domów. Dzięki zastosowaniu nawierzchni porowatej można osiągnąć efekt redukcji hałasu o 6 – 7 dB, podczas gdy budowa barier dźwiękoszczelnych zmniejsza hałas o 7-10 dB, przy czym maksymalna redukcja osiągana jest przy zastosowaniu ekranów akustycznych o wysokości 6-7 m. Zastosowanie nawierzchni porowatej dodatkowo obniża koszty budowy infrastruktury i pozytywnie wpływa na architekturę otoczenia. Technologia nawierzchni porowatych cechuje się tym, że trzeba ją dostosowywać do warunków klimatycznych w miejscu wbudowania. Wymaga to między innymi projektowania ze względu na działanie wody i mrozu. Dodatkowo trzeba opracować sposoby czyszczenia nawierzchni (pory mieszanki mogą się zatykać) i zimowego utrzymania. Prace badawcze potrwają 2,5 roku. Po zrealizowaniu fazy badawczej projektu zostaną wykonane odcinki prototypowe, które pozwolą na weryfikację wyników badań laboratoryjnych w skali rzeczywistej. Wykonanie odcinków prototypowych będzie realizowane przez okres 2 lat. Pozytywne wyniki badań odcinków prototypowych umożliwią realizację ostatniej fazy projektu – przygotowania do wdrożenia, która potrwa 6 miesięcy.
Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa – lider konsorcjum, Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni – członkowie konsorcjum. Jednostką nadzorującą realizację projektu oraz zapewniającą dofinansowanie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Rozpoczęcie projektu – 01.05.2010
Zakończenie projektu – 30.04.2015

Technologia wzmocnień obiektów budowlanych na wypadek ataku terrorystycznego

Celem projektu było opracowanie technologii wzmocnień obiektów budowlanych na wypadek działania różnego rodzaju środków rażenia, jak na przykład ładunków wybuchowych stosowanych w warunkach ataku terrorystycznego. Zagrożenie terroryzmem wywołało potrzebę identyfikacji potencjalnego zakresu zniszczeń obiektów budowlanych oraz stworzenia odpowiednich zabezpieczeń minimalizujących skutki ataku. Mostostalu Warszawa realizując projekt wraz z Wojskową Akademią Techniczną, opracował i przetestował metody wzmocnień konstrukcji przy użyciu kompozytów FRP, zwiększające bezpieczeństwo fizyczne budynków.

Główne założenia:

 • rozpoznanie możliwego zakresu zniszczeń obiektów budowlanych w sytuacji ataku terrorystycznego,
 • opracowanie sposobu oceny odporności konstrukcji budowlanych na czynniki rażenia,
 • określenie metod projektowania i wykonywania wzmocnień,
 • zwiększenie odporności konstrukcji budynków poprzez zaproponowanie odpowiedniego systemu wzmocnień.

Projekty Europejskie

W oparciu o Programy Ramowe Unii Europejskiej realizujemy następujące projekty:

LightCoce: Stworzenie ekosystemu celem osiągnięcia dużej skali produkcji lekkich wyrobów oraz konstrukcji z betonu i ceramiki, do wielu zastosowań

Ambicją projektu LightCoce jest zaoferowanie szerokiego dostępu do usług badań lekkich betonów jak również tradycyjnych oraz zaawansowane materiałów ceramicznych. Planowane jest unowocześnienie 5 pilotażowych linii produkcyjnych, oraz zaoferowanie usług laboratoriów badawczych, modelowania procesów, zapewnienia jakości, normalizacji, zarządzania bezpieczeństwem i własnością intelektualną.

W ramach projektu są rozwijane lekkie materiały konstrukcyjne - betony i materiały ceramiczne. Rolą Mostostalu jest m.in. przetestowanie betonu o nowych właściwościach, dostosowanego do budowy obiektów mostowych z betonową płytą pomostową zbrojoną prętami kompozytowymi FRP.

Umowa grantu w programie Horyzont 2020 nr: 814632

Realizacja od 2019-01-01 do 2022-12-31

https://www.lightcoce-oitb.eu/

CREATE: Kompaktowy, zaawansowany magazyn energii cieplnej do zastosowań w termomodernizacji

Technologia rozwijana w projekcie CREATE to zaawansowane termochemiczne magazynowanie energii cieplnej, dostosowane do użycia w budynkach mieszkalnych. Głównym elementem układu jest zbiornik zawierający specjalną sól, która może zostać uwodniona stając się hydratem lub zachodzi reakcja odwrotna tj. oddzielenie wody. Reakcjom tym towarzyszy odpowiednio uwolnienie energii lub jej magazynowanie. W projekcie opracowany został prototypowy zasobnik energii będący układem zbiornika soli, wymienników, pomp, zbiorników buforowych oraz urządzeń towarzyszących.

Rolą Mostostalu Warszawa w projekcie CREATE była integracja instalacji grzewczych budynku jednorodzinnego z prototypowym układem magazynowania energii. Zaprojektowany i wykonany został układ eksperymentalny. Dom jednorodzinny (tzw. budynek demo) wyposażony został w instalację kolektorów słonecznych, gruntowy wymiennik ciepła oraz poprzez odpowiednio zaprojektowany układ hydrauliczny przyłączony został prototypowy zasobnik ciepła. Tak stworzona instalacja eksperymentalna, wyposażona ponadto w rozbudowany system kontrolno-pomiarowy, pracowała w warunkach normalnego używania budynku. Eksploatacja testowa trwała od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. będąc źródłem bardzo wartościowych informacji o zachowaniu układu w rzeczywistych warunkach pracy.

Umowa grantu w programie Horyzont 2020 nr: 680450

http://www.createproject.eu/

INNOVIP: Innowacyjne wielofunkcyjne izolacyjne panele próżniowe (VIP) do stosowania w budownictwie

Panele próżniowe VIP są stosowane rzadko, przede wszystkim z powodu wysokiej ceny. Upowszechnienie się tego, dobrego technicznie rozwiązania, jest możliwe poprzez ulepszenie technologii produkcji jak również samego wyrobu.

Komisja Europejska poprzez swój program Horyzont 2020 wspiera badania i rozwój techniczny w wielu dziedzinach, w tym działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Projekt INNOVIP (umowa grantu nr 723441), realizowany przez międzynarodowe konsorcjum naukowo-przemysłowe, stawia ambitne cele rozwoju paneli próżniowych VIP m.in.

 • opracowanie nowych folii o znacznie obniżonej przepuszczalności powietrza i pary wodnej celem zwiększenia długowieczności poprzez spowolnienie utraty próżni,
 • udoskonalenie technologii zgrzewania ultradźwiękowego celem obniżenia przecieków powietrza na łączeniach, oraz obniżenia kosztów produkcji,
 • zastosowanie nowego rozwiązania folii o zmodyfikowanej budowie przy krawędziach panelu celem ograniczenia mostków ciepła,
 • opracowanie rozwiązań materiałowych oraz dostosowanej budowy krawędzi panelu w celu dalszego ograniczenia mostków termicznych,
 • opracowanie kompletnego zestawu do stosowania paneli VIP do izolacji budynków, obejmującego typoszereg paneli różnych rozmiarów, mocowania dostosowanych do różnych podłoży.

Powyższe zagadnienia technologiczne wytwarzania VIP mogą wydać się nieistotne z punktu widzenia użytkownika, obrazują one jednak poziom trudności wyzwań jakie stoją przed producentami oraz uzmysławiają z jak zaawansowanym wyrobem mamy do czynienia.

Zakres projektu INNOVIP obejmuje także zastosowanie rozwijanej technologii paneli VIP w praktyce oraz walidację opartego na nich systemu dociepleń. Do tego celu wybrano zlokalizowany na terenie ogrodu zoologicznego w Warszawie budynek herpetarium. Przeznaczeniem obiektu jest hodowla płazów i gadów z czego wynika wymagana temperatura wewnętrzna 26°C. Energooszczędność tego budynku ma zatem wyjątkowo istotne znaczenie. W 1996 r. obiekt przeszedł termomodernizację, w wyniku, której spełniał obowiązujące wówczas standardy. Docieplenie przy zastosowaniu paneli próżniowych VIP, zrealizowane w ramach projektu INNOVIP, obejmowało dwa przypadki: ściany i dachu. Za wykonanie robót budowlanych oraz ocenę przyjazności stosowania nowego produktu odpowiedzialny jest Dział Badań i Rozwoju firmy Mostostal Warszawa S.A. W przegrody wbudowano czujniki temperatury i strumienia ciepła, umożliwiające precyzyjny monitoring parametrów cieplnych.

https://innovip-h2020.eu/

HIT2GAP: Wysoce nowoczesne narzędzia monitorujące budynek, zmniejszające różnice między projektowaną a rzeczywistą efektywnością energetyczną budynku

Projekt dofinansowany jest w ramach programu Horyzont 2020, EeB 7 – 2015, nr. dofinansowania proj.: 680708. Konsorcjum składa się z 24 partnerów, reprezentujących jednostki naukowe, samorządy, firmy z branży budowlanej oraz IT. Powstały 4 instalacje pilotażowe zlokalizowane we Francji (Paryż), Hiszpanii (Donostia – San Sebastian), Irlandii (Galway) oraz Polsce (Warszawa).

Celem projektu HIT2GAP jest stworzenie zupełnie nowych narzędzi monitorujących i zarządzających budynkiem w oparciu o zaawansowane techniki przetwarzania danych. Umożliwi to dokładne poznanie charakterystyki pracy danego budynku w celu zmniejszenia rozbieżności między projektowaną a rzeczywistą efektywnością energetyczną.

Istniejące systemy zarządzania budynkami (BMS) cechują się ograniczeniami do których można zaliczyć:

 • brak możliwości dostosowania do specyfiki danego budynku i zmieniających się warunków eksploatacji;
 • nieefektywne gromadzenie danych;
 • ograniczone możliwości analizy danych o zachowaniu użytkowników budynku, które mogą mieć wpływ na obniżenie efektywności energetycznej.

Projekt HIT2GAP powstał w celu opracowania innowacyjnego systemu zarządzania energią (będącego uzupełnieniem istniejących systemów), który mógłby zmniejszyć lub nawet całkowicie wyeliminować problem rozbieżności między projektowaną a rzeczywistą efektywnością energetyczną budynków. Cel ten realizowany jest poprzez trzy składowe HIT2GAP:

 • platformę danych – umożliwiającą gromadzenie i przechowywanie danych;
 • modelowanie – modele prognoz zużycia energii, modelowanie zachowania użytkowników;
 • moduły - interpretacja i prezentacja danych dostosowana do różnych grup odbiorców.

REnnovates: Elastyczne aktywne dzielnice zeroenergetyczne

Misją REnnovates jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez redukcję zużycia energii przez budynki mieszkalne oraz maksymalizacja efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach projektu badamy potencjał i możliwości budynków zeroenergetycznych. Koncepcja opiera się na idei holenderskiego programu „Stroomversnelling”, który zakłada że zarówno zużycie energii, jak i jej wytwarzanie powinno być zbilansowane w okresie jednego roku. Kluczowym jest redukcja zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania poprzez zastosowanie skutecznej izolacji budynku i aplikacja paneli fotowoltaicznych w celu spełnienia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową i energię elektryczną.

Projekt rozszerza powyższe idee o wykorzystanie inteligentnego systemu sterowania wpływającego na interakcje między budynkami i siecią energetyczną. Oprócz redukcji zużycia i wytwarzania energii, zakładamy również optymalizację jej konsumpcji w budynkach i na poziomie osiedla. W celu skutecznego wykorzystania tych strumieni energii podążamy za spodziewaną strukturą rynku (Universal Smart Energy Framework) i zastosowaniem inteligentnego sterowania.

Poza badaniem aspektów operacyjnych skupiamy się również na analizie wykonalności założeń. Opracowanie modelu biznesowego i ustanowienie wytycznych kierunków rozwoju jest również częścią projektu.

SESBE: Inteligentne elementy fasadowe dla budynków zrównoważonych

Konsorcjum projektu SESBE pracowało nad nowym typem prefabrykatów fasadowych o budowie sandwiczowej. Cząstkowe rezultaty projektu obejmują nowe materiały oraz rozwiązania z zakresu inżynierii powierzchni:

 • nową recepturę betonu bardzo wysokiej wytrzymałości (RPC/UHPC),
 • ultralekki beton komórkowy i pianobeton (gęstość 120 to 150 kg/m3)
 • aerożele o niskich kosztach wytwarzania,
 • technologię kształtowania powierzchni betonu nadającą jej własności hydrofobowe,
 • powłoki nadające powierzchniom własności samoczyszczące,
 • powłoki odbijające promieniowanie podczerwone,
 • materiały absorbujące wilgoć.

Korzystając z nowoczesnych rozwiązań, takich jak opracowany betony bardzo wysokiej wytrzymałości, zbrojenie z kompozytu FRP, czy materiały izolacyjne pochodzenia mineralnego (pianobeton), opracowano elementy fasadowe przeznaczone to termomodernizacji istniejących budynków lub budowy nowych ścian osłonowych.

Mostostal Warszawa w projekcie SESBE opracował dedykowane zbrojenie paneli z kompozytu FRP. Wykonał także budynki (mock-up) w celu prezentacji zastosowania paneli fasadowych nowego typu.

Umowa grantu w programie FP7 nr: 608950

http://www.sesbe.eu/

H-House: Ekologiczne, innowacyjne wyroby budowlane dla zdrowszego życia w budynkach mieszkalnych

Czteroletnie prace badawcze doprowadziły do opracowania innowacyjnych, ekologicznych paneli i materiałów wykończeniowych, które pozwalają zwiększyć komfort użytkowania i efektywność energetyczną budynków mieszkalnych. Międzynarodowy projekt badawczy realizowało 12 jednostek z czterech krajów (Polski, Szwecji, Niemiec i Francji). Liderem konsorcjum był szwedzki Instytut Badawczy Cementu i Betonu (CBI). Projekt był współfinansowany ze środków Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

W ramach projektu H-House powstały zarówno rozwiązania nadające się do bezpośredniej aplikacji na budowach (np. tynki bazujące na materiałach naturalnych) jak i bardziej zaawansowane, wymagające dalszych prac rozwojowych (np. samoczyszczący, hydrofobowy beton ultra-wysokiej wytrzymałości). Analizie podlegały elementy ścian zewnętrznych (prefabrykowane panele betonowe wraz z warstwą ocieplenia z betonu autoklawizowanego lub pianobetonu) oraz komponenty związane z wykończeniem wnętrz (ścianki działowe, tynki wewnętrzne). Podstawowe parametry, które badano to parametry wytrzymałościowe, izolacyjność cieplna i akustyczna oraz sorpcja wilgoci. Przeprowadzono również analizy środowiskowe w cyklu życia (LCA).

Opracowano także elementy fasady budynku – innowacyjne prefabrykowane panele betonowe. Mogą one zostać wykorzystane zarówno przy nowych konstrukcjach, do wykonywania przegród zewnętrznych, jak również do termomodernizacji istniejących budynków. Ich dużą zaletą jest wysoka izolacyjność cieplna połączona z całkowitą niepalnością. Są również przyjazne dla środowiska. Dział Badań i Rozwoju uczestniczył m.in. w opracowaniu konstrukcji wewnętrznej paneli. Do ich produkcji wykorzystane zostały nowo opracowane mieszanki betonowe. Na terenie Instytutu Techniki Budowlanej Mostostal Warszawa wybudował również dwa parterowe budynki demonstracyjne, które objęto monitoringiem parametrów cieplno-wilgotnościowych.

Umowa grantu w programie FP7 nr: 608893

http://www.h-house-project.eu/

EINSTEIN: Efektywna integracja systemów sezonowego magazynowania energii cieplnej w istniejących budynkach

EINSTEIN: Efektywna integracja systemów sezonowego magazynowania energii cieplnej w istniejących budynkach

Najważniejszym celem projektu jest opracowanie, ocena i zademonstrowanie niskoenergetycznego systemu ogrzewania bazującego na sezonowym magazynowaniu energii cieplnej, w połączeniu z układem pomp ciepła. System będzie dostarczać energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w istniejących budynkach, aby docelowo znacznie zmniejszyć konsumpcję energii w tych obiektach.
Integracja systemu magazynującego energię z pompami ciepła będzie jednym z najważniejszych dokonań w projekcie. Systemy magazynujące energię cieplną znane są głównie w północnej Europie, a pompy ciepła stosowane są na całym świecie. Integracja pomiędzy tymi dwoma elementami jest jednak nie do końca dopracowana. Odpowiednia pompa ciepła nie istnieje, nie można też w obiektywny sposób ocenić sprawności planowanego układu. Oba te problemy zostaną rozwiązane podczas trwania projektu.
W ramach projektu EINSTEIN zostaną wykonane dwa obiekty demonstracyjne. Jeden z nich, o odpowiednich właściwościach zapewniających energię dla kilku budynków, zostanie wykonany w Polsce. Mostostal Warszawa jest jednym z głównych uczestników odpowiedzialnych za tę realizację.

 

IM-SAFE: Zharmonizowany monitoring infrastruktury transportowej w Europie w celu optymalnego utrzymania i bezpieczeństwa

IM-SAFE: Zharmonizowany monitoring infrastruktury transportowej w Europie w celu optymalnego utrzymania i bezpieczeństwa

W trwającym obecnie programie Horyzont 2020, Komisja Europejska pracuje wraz z krajami członkowskimi nad popularyzacją i poprawą monitorowania, kontroli jakości oraz prewencyjnego utrzymywania szeroko pojętych obiektów infrastruktury drogowej. Mostostal Warszawa wspólnie z partnerami z holenderskiego instytutu TNO oraz firmami z branży budowlanej i IT, realizuje projekt IM-SAFE mający na celu wsparcie działań Komisji Europejskiej. W ramach projektu dokonany zostanie przegląd dobrych praktyk oraz inwentaryzacja istniejących technologii monitoringu konstrukcji. Poprzez spotkania warsztatowe uczestników rynku i praktyków, reprezentujących wszystkie zaangażowane strony tj. zarządców dróg, firm wykonawczych, producentów urządzeń, zdefiniowane zostaną potrzeby i priorytety prac normalizacyjnych.

Umowa grantu w programie Horyzont 2020 nr: 958171

Realizacja od 2020-11-01 do 2023-04-30

Projekty własne, wdrożenia

Kładka parkowa w Ozorkowie

Kładka o rozpiętości 17 m znajduje się w parku miejskim w Ozorkowie i łączy brzegi rzeki Bzury. Na stalowej konstrukcji zamontowano płyty pomostowe wykonane z kompozytu FRP – laminatu włókien szklanych i żywicy epoksydowej. Panele wyprodukowane zostały, pod nadzorem specjalistów Działu Badań i Rozwoju, w oparciu o know-how Mostostalu Warszawa, wypracowany przy wcześniejszych realizacjach mostów z kompozytów FRP. Realizacja tego niewielkiego obiektu umożliwiła kompleksowe sprawdzenie założeń budowy wewnętrznej i mocowania kompozytowych paneli FRP. Zastosowana na płytach pomostowych nawierzchnia wykonana jest z żywicy poliasparginowej z luminoforem. Posiada właściwości fotoluminescencyjne – w ciemnościach emituje delikatne zielone światło. Podnosi to bezpieczeństwo użytkowania obiektu nocą i stanowi dodatkową atrakcję.

 

Kładka pieszo-rowerowa w Nowym Sączu

Czerpiąc z wdrożonych wyników wcześniejszych prac badawczo-rozwojowych opracowaliśmy i dostarczyliśmy generalnemu wykonawcy – firmie Budmost, kompleksowe rozwiązanie odpornej na korozję płyty pomostowej dla budowanej kładki w Nowym Sączu.

Stal jest powszechnie stosowana do budowy mostów, jednak w przypadku płyt pomostowych, które są szczególnie narażone na korozję, wskazane jest użycie trwalszych materiałów. Dlatego w kładce w Nowym Sączu zastosowaliśmy deskowanie oraz zbrojenie z kompozytu FRP. Lekkie i wytrzymałe panele umożliwiły szybką budowę oraz podniosły trwałość, bezpieczeństwo i walory estetyczne kładki. W wybranych prętach kompozytowych zbrojących płytę pomostową, umieściliśmy światłowodowe czujniki odkształceń systemu DFOS, co pozwala na monitorowanie stanu technicznego obiektu. Kładka wyposażona została także w podnoszące bezpieczeństwo świecące w ciemności elementy fotoluminescencyjne umieszczone na balustradach.

 

Pomiar wytrzymałości betonu

W 2007 roku wprowadziliśmy także pomiar wczesnej wytrzymałości betonu w oparciu o parametr dojrzałość. System pozwala dokładnie określić, niezależnie od temperatury otoczenia, po jakim czasie beton w konstrukcji osiągnie wytrzymałość umożliwiającą usunięcie deskowania. Pomiar podczas pierwszego betonowania polega na: zamontowaniu czujników temperatury w betonowanej konstrukcji, przygotowaniu 10 próbek betonowych, które za pomocą osłon są podgrzewane do temperatury, jaka panuje w konstrukcji, a później sukcesywnym badaniu wytrzymałości próbek. Podczas następnych betonowań nie pobiera się żadnych próbek, a jedynie instaluje się czujniki temperatury w konstrukcji. Na podstawie zebranych danych temperaturowych oraz wcześniej sprawdzonej wytrzymałości próbek, określa się wytrzymałość w betonowanej konstrukcji. Sprawdzenie wytrzymałości betonu można przeprowadzić bezpośrednio na budowie, odczytując dane z czujników przy pomocy laptopa, jak również zdalnie, przez internet. Metoda pomiaru jest przeznaczona dla kierowników budów i robót żelbetowych. Do tej pory system został zastosowany na budowach: Osiedle Leśne IV, Osiedle Sansara, Eolian Park I.

Biblioteczka Mostostalu Warszawa

Typowe przęsła mostów drogowych z kompozytów FRP

Pilot Plans of the Einstein Project

New μ-CHP network technologies for energy efficient and sustainable districts

Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu

Filmy


Film dokumentujący powstanie pierwszego polskiego mostu z kompozytów FRP

 


Pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP w dwie minuty

Publikacje w czasopismach naukowo-branżowych 2009-2017

2023

PUBLIKACJA TYTUŁ AUTORZY ROK
Mosty nr 1/2023 Prefabrykowane kładki z betonu zbrojonego kompozytem FRP mgr inż. Juliusz Żach 2023

2022

PUBLIKACJA TYTUŁ AUTORZY ROK
Mosty nr 4/2022 Projekt IM-SAFE - stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą w Europie mgr inż. Patrycja Sanecka 2022

2020

PUBLIKACJA TYTUŁ AUTORZY ROK
Izolacje nr 5/2020 Rozwój technologiczny izolacji próżniowych do ociepleń budynków mgr inż. Juliusz Żach 2020

Mostostal_Izolacje_prozniowe_5_2020 (397.98 KB)

2017

PUBLIKACJA TYTUŁ AUTORZY ROK
Energia cieplna i zawodowa Z laboratorium do rzeczywistości. Sezonowe magazynowanie energii cieplnej w bateriach termochemicznych M. Bujalski, B. Starosielec (Mostostal Warszawa) 2017

2017_Energetyka_Cieplna_i_Zawodowa_Z_Laboratorium_Do_Rzeczywistosci (2.44 MB)

2016

PUBLIKACJA TYTUŁ AUTORZY ROK

Energia cieplna i zawodowa

Energia na później. Magazynowanie energii na przykładzie budynków wielorodzinnych wyposażonych w OZE M. Bujalski, B. Starosielec (Mostostal Warszawa) 2016

Inżynieria i Budownictwo, R. 72 nr 10

Pierwszy w Polsce most drogowy z kompozytów FRP T. Siwowski, M. Rajchel, D. Kaleta, L Własak 2016

Journal of Facade Design and Engineering 4 (1-2), 35-52

Structural performance of GFRP connectors in composite sandwich façade elements M. Flansbjer, D. Honfi, D. Vennetti, U. Mueller, N. Williams Portal, L. Wlasak 2016

19th IABSE Congress Stockholm, Sweden, 21-23 September 2016., 1331-1338

GFRP connectors in textile reinforced concrete sandwich elements NW Portal, K. Zandi, K. Malaga, L. Wlasak 2016

19th IABSE Congress Stockholm, Sweden, 21-23 September 2016., 2172-2186

Structural Concept of Novel RPC Sandwich Façade Elements with GFRP Connectors M. Flansbjer, D. Honfi, D. Vennetti, NW Portal, U Mueller, L. Własak 2016

Duże mosty wieloprzęsłowe, 421-430

Koncepcja wieloprzęsłowego obiektu mostowego z prefabrykowanych dźwigarów kompozytowych T. Siwowski, M. Rajchel, D. Kaleta, L. Własak 2016

Mosty, 62-66

Pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP Projekt, badania, budowa T. Siwowski, M. Rajchel, D. Kaleta, L. Własak 2016

 

Energetyka Cieplna i Zawodowa Energia na późnie (2.75 MB)

2015

PUBLIKACJA TYTUŁ AUTORZY ROK
ICAE 2015 VII International Congress on Architectural Envelopes Structural behavior of RPC sandwich façade elements with GFRP connectors L. Własak (Mostostal Warszawa), E. Malliotakis, G. Vourliotakis, R. Marin, A. Vicente, D. Giannopoulos, M. Founti 2015
VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców, Wisła, 28-29 maja 2015 r. Projekt i badania pierwszego polskiego mostu z kompozytów FRP L. Własak (Mostostal Warszawa), T. Siwowski, D. Kaleta, M. Kulpa - PRz 2015

Structural behaviour of RPC sandwich facade elements with GFRP connectors (192.05 KB)
Projekt i badania pierwszego polskiego mostu z kompozytów FRP (1.30 MB)

2014

PUBLIKACJA TYTUŁ AUTORZY ROK
Inżynieria i Budownictwo nr 3/2014 Koncepcja i badania innowacyjnego dźwigara mostowego z kompozytów FRP P. Poneta, L. Własak (Mostostal Warszawa), M.Kulpa, T.Siwowski - PRz 2014
ISEC 2014 - 16th International Stirling Engine Conference Performance monitoring of Stirling CHP units in an industrial district in Poland J. Żach, B. Starosielec (Mostostal Warszawa), M. Flansbjer, D. Honfi, U. Mueller, N. Williams Portal, J. Edgar, I. Larraza 2014
Materiały z XXIV seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów" Pierwszy polski most kompozytowy – koncepcja techniczna i badania wstępne P. Poneta (Mostostal Warszawa), T. Siwowski, D. Kaleta, M. Kulpa - PRz 2014
Budownictwo i Architektura 13(2) (2014) Badania dźwigara mostowego z kompozytów FRP pod obciążeniem statycznym P. Poneta (Mostostal Warszawa), T. Siwowski - PRz 2014

Badania dzwigara mostowego z kompozytów FRP pod obciążeniem statycznym (3.73 MB)
Performance monitoring of Stirling CHP units in an industrial district in Poland (822.20 KB)
Pierwszy polski most kompozytowy – koncepcja techniczna i badania wstępne (958.68 KB)

2013

PUBLIKACJA TYTUŁ AUTORZY ROK
Drogi kolejowe 2013 - Zeszyty naukowo-techniczne SITK RP - Materiały Konferencyjne Badania Laboratoryjne prototypowych wibroizolacji przeznaczonych do stosowania w nawierzchniach szynowych J. Jurczuk, P. Poneta (Mostostal Warszawa), L. Janas (PRz) 2013
Drogownictwo nr 5/2013 Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych o strukturze otwartej K. Otkałło (Mostostal Warszawa), J. Król, P. Radziszewski, K. Kowalski - PW 2013
Drogownictwo nr 6/2013 Wykonanie odcinka prototypowego projektu „CiDRO” K. Otkałło (Mostostal Warszawa), K. Kowalski, J. Piłat - PW 2013
Monografia "Metody ochrony środowiska przed hałasem – teoria i praktyka" Zakopane 2013 Hałas toczenia na prototypowych odcinkach drogowych K. Otkałło (Mostostal Warszawa), K. Kowalski, P. Radziszewski, W. Bańkowski 2013

Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych o strukturze otwartej (987.11 KB)
Wykonanie odcinka prototypowego projektu „CiDRO” (1.20 MB)

2012

PUBLIKACJA TYTUŁ AUTORZY ROK
Konferencja Cecom 2012 New innovative processes for structural elements in composite materials for transport infrastructures P. Poneta (Mostostal Warszawa) 2012
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej T.61, Wyd.1 Badania elementów żelbetowych wzmocnionych laminatami obciążonych wybuchowo. Cz. 2, Wyniki badań belek i słupów żelbetowych P. Poneta, A. Giluń, J. Jurczuk, P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), A. Stolarski, G. Bąk, T. Błażejewicz, R. Krzewiński, S. Onopiuk, R. Rekucki, Z. Szcześniak (WAT) 2012
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej T.61, Wyd.2 Badania elementów żelbetowych wzmocnionych laminatami obciążonych wybuchowo. Cz. 3, Wyniki badań płyt żelbetowych P. Poneta, A. Giluń, J. Jurczuk, P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), A. Stolarski, G. Bąk, T. Błażejewicz, R. Krzewiński, S. Onopiuk, R. Rekucki, Z. Szcześniak (WAT) 2012
Magazyn Autostrady nr 4/2012 Nasyp drogowy o warstwach konstrukcyjnych ze strzępów gumowych J.Jurczuk, M. Kabala (Mostostal Warszawa) 2012
Drogownictwo nr 3/2012 Wykorzystanie odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w konstrukcji nasypów drogowych P.Poneta, J.Jurczuk, M. Kabala (Mostostal Warszawa) 2012
Inżynieria i Budownictwo nr 5/2012 Wzmacnianie elementów żelbetowych laminatami na obciążenia wybuchowe P. Poneta (Mostostal Warszawa), A. Stolarski (WAT) 2012
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012 z. 59, nr 3/I Innowacyjne projekty R&D w zakresie dróg, kolei i mostów realizowane przez Mostostal Warszawa P. Poneta (Mostostal Warszawa) 2012
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012 z. 59, nr 3/III Uprzemysłowienie procesu prefabrykacji kompozytowych elementów infrastruktury drogowej P. Poneta (Mostostal Warszawa) 2012
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012 z. 59, nr 3/III Nowe koncepcje kompozytowych pomostów drogowych L. Własak, J. Jurczuk (Mostostal Warszawa) 2012
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012 z. 59, nr 3/IV Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacji P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), J. B. Król, P. Radziszewski, K. Kowalski - (PW) 2012

Nowe koncepcje kompozytowych pomostów drogowych (3.27 MB)
Uprzemysłowienie procesu prefabrykacji kompozytowych elementów infrastruktury drogowej (3.55 MB)
Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacji (2.78 MB)
Wykorzystanie odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w konstrukcji nasypów drogowych (7.47 MB)

2011

PUBLIKACJA TYTUŁ AUTORZY ROK
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2011 z. 58 nr 3/III Izolacyjność akustyczna paneli kompozytowych określona w wyniku badań P. Poneta (Mostostal Warszawa), J. Nurzyński (ITB) 2011
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej T.60, Wyd.4 Badania elementów żelbetowych wzmocnionych laminatami obciążonych wybuchowo. Cz. 1, Opis programu badań i badania materiałów konstrukcyjnych P. Poneta, A. Giluń, J. Jurczuk, P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), A. Stolarski, G. Bąk, T. Błażejewicz, R. Krzewiński, S. Onopiuk, R. Rekucki, Z. Szcześniak - (WAT) 2011
Magazyn Autostrady nr 7/2011 Technologie WMA w aspekcie modyfikacji właściwości lepiszczy asfaltowych. Projekt MMA. Cz. 2 P. Świeżewski, J. Gorol (Mostostal Warszawa), J. Król, P. Radziszewski, J. Piłat, K. Kowalski, K. Matraszek - (PW) 2011
Monografia V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Zamość 2011 Sposoby kształtowania cichych i bezpiecznych nawierzchni drogowych J. Goral (Mostostal Warszawa), K. Kowalski, P. Radziszewski, J. Piłat, J. B. Król - (PW) 2011
Monografia V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Zamość 2011 Właściwości ekologicznych lepiszczy modyfikowanych dodatkami obniżającymi temperaturę technologiczną P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), J. Król, P. Radziszewski, J. Piłat - (PW) 2011

2009

PUBLIKACJA TYTUŁ AUTORZY ROK
Materiały z konferencji „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Kazimierz 2009 Doświadczenia praktyczne wykorzystania odpadów pochodzących z recyclingu opon samochodowych, jako konstrukcji nasypów drogowych P. Poneta (Mostostal Warszawa), E. Guedella (AI) 2009
Materiały z konferencji „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Kazimierz 2009 Zastosowanie materiałów pochodzących z utylizacji odpadów gumowych do modyfikacji nawierzchni asfaltowych. Doświadczenia praktyczne Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras J. Jurczuk (Mostostal Warszawa), R. C. Barrasa (AI) 2009
Materiały z konferencji „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Kazimierz 2009 Zastosowanie modyfikowanych mieszanek mineralno asfaltowych układanych w technologii „na ciepło”. Doświadczenia praktyczne Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), C. Martin-Portugues (AI) 2009
"Problemy naukowo-badawcze budownictwa" 55 Konferencja Naukowa Krynica 2009 Badanie oddziaływania wybuchu na elementy żelbetowe wzmocnione laminatami polimerowymi P. Poneta, A. Giluń, J. Jurczuk, P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), A. Stolarski, G. Bąk, T. Błażejewicz, R. Krzewiński, S. Onopiuk, R. Rekucki, Z. Szcześniak - (WAT) 2009