Raport 61_Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Mostostal Warszawa SA przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

Zarząd Mostostal Warszawa SA („Spółka”) informuje, w dniu 4 grudnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny, wydał wyrok w sprawie z powództwa Mostostal Warszawa SA przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. w Szczecinie („ZUO”), sygn. I Aga 175/18 (sygn. Sądu Okręgowego VIII GC 57/17) (o wyroku Sądu Okręgowego spółka informowała w raporcie bieżącym 20/2018), w ramach którego zasądził od ZUO na rzecz Spółki kwotę 33,77 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od kwoty 33,31 mln zł od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 460 tys. zł od dnia 14 marca 2017 r. do dnia zapłaty.

Spór dotyczył zwrotu na rzecz Spółki kwot z bezpodstawnie zrealizowanej gwarancji należytego wykonania kontraktu nr ZUO/5/2012 na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego („Umowa”), od którego Spółka odstąpiła w dniu 14 czerwca 2016 r. (raport bieżący nr 20/2016).

Wróć