Raport nr 70_Informacja w sprawie pozwu o zapłatę złożonego przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka powzięła informację o złożeniu przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ("Powód") pozwu o zapłatę przeciwko Mostostal Warszawa S.A. oraz innemu podmiotowi ("Pozwani").

Powód domaga się solidarnie od Pozwanych zapłaty kary umownej w wysokości 81,58 mln zł z tytułu opóźnień w usuwaniu wad i usterek w zakresie umowy na "Wykonanie budowy budynku terminala pasażerskiego na terenie lotniska Warszawa - Modlin", o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2010 z dnia 28 października 2010 roku. Wartość przedmiotowej Umowy wyniosła 69,53 mln zł brutto.

Emitent w całości kwestionuje i uznaje za bezzasadne roszczenia zgłoszone przez Powoda, w szczególności, że rzekome opóźnienia nie wyłączały możliwości korzystania z przedmiotu Umowy.

Wróć