Raport nr 6_Pozew o zapłatę złożony przez Agencję Rozwoju Miasta S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje że w dniu 10 lutego br. Spółka otrzymała pozew o zapłatę złożony przez Agencję Rozwoju Miasta S.A. („Powód").Powód domaga się od Spółki zapłaty kar umownych za opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych Hali Widowiskowo - Sportowej Czyżyny w Krakowie - obecnie TAURON Arena Kraków.


Wartość przedmiotu sporu wynosi 20.822.156,24 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 18 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty.


Spółka po dokonaniu analizy pozwu kwestionuje w całości co do zasady jak i co do wysokości roszczenia zgłaszane przez Powoda oraz stoi na stanowisku, że nie było żadnych podstaw do naliczenia kar umownych. 

Spółka informuje także, iż podjęła działania zmierzające do zakwestionowania roszczeń wskazanych w pozwie oraz przygotowała pozew przeciwko Powodowi o roszczenia za roboty dodatkowe oraz pozostałe do zapłaty wynagrodzenie związane z budową Hali Widowiskowo - Sportowej Czyżyny w Krakowie.

Wróć