Raport nr 67_Podpisanie nowej umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego "L4" w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu wczorajszym Spółka podpisała z Ronson Development Partner 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Panoramika Spółka komandytowa ("Inwestor") umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa polegającą na wybudowaniu i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, określonego w dokumentacji projektowej jako budynek "L4" wraz z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, niezbędnymi dojściami i dojazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. sieciami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu oraz wybudowaniu i uzyskaniu częściowego pozwolenia na użytkowanie dla stanu "0" budynku określonego w dokumentacji projektowej jako"L3" ("Częściowa Decyzja"), w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego na działce o numerze ewidencyjnym nr 50/9, z obrębu Pogodno.

Termin realizacji: 22 miesiące od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy i dodatkowo 2 miesiące od dnia zakończenia robót budowlanych na uzyskanie Częściowej Decyzji.

Wynagrodzenie Wykonawcy: 27,23 mln PLN netto.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora wystawionej przez Wykonawcę faktury.

Okres gwarancji wynosi:
- 5 lat na wszystkie roboty i użyte materiały, 
- 5 lat na maszyny i urządzenia, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta maszyn i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta,
- 5 lat na okna,
- 10 lat na szczelność pokrycia dachowego i na elementy strukturalne dachu, 
- 10 lat w odniesieniu do konstrukcji żelbetowych, konstrukcji stalowych, konstrukcji murowych oraz stateczności skarp,
- 10 lat w odniesieniu do hydroizolacji oraz dylatacji,
- 1 sezon wegetacyjny, lecz nie krócej niż 2 lata w odniesieniu do zieleni.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: bezwarunkowa, nieodwołalna płatna na pierwsze żądanie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wystawiona przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe na kwotę stanowiącą 10% wartości Wynagrodzenia.

Wróć