Raport nr 59_Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęła w dniu dzisiejszym kandydatura Pana Javier Lapastora Turpín na członka Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. Kandydat został zgłoszony w związku ze zwołanym na dzień 12 października 2017 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz punktem 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego zmiany w składzie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

Pan Javier Lapastora Turpín wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył stosowne oświadczenie. W załączeniu do raportu znajduje się aplikacja złożona przez Pana Javier Lapastora Turpín.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Wróć