Raport nr 55_ Podpisanie umowy na Budowę Nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z Miastem Piotrków Trybunalski ("Zamawiający") umowę na "Budowę Nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim". 

Termin realizacji umowy: 14 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym nie później niż do 9 listopada 2018 roku.

Wynagrodzenie Wykonawcy: 32,94 mln PLN brutto.

Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy: 8 lat od daty odbioru końcowego robót.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: kwota równa 10 % ceny ofertowej brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Wróć