Raport nr 3_Złożenie pozwu przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Powód") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka reprezentowana przez pełnomocnika procesowego doręczyła do Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ("Pozwany") o zapłatę kwoty 90.141.464,87 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 87/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 listopada 2016 roku do dnia zapłaty.

Pozew dotyczy zapłaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, projekty i inne świadczenia w ramach realizacji kontraktu nr ZUO/5/2012 na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, za które Powód nie otrzymał zapłaty od Pozwanego.

Wróć