Raport nr 3_Informacja na temat zmian organizacyjnych w Grupie Kapitałowej Acciona S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Emitent”) informuje, że powziął informację od akcjonariusza większościowego o zmianach w strukturze Grupy Kapitałowej Acciona S.A.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy akcjonariusza większościowego Emitenta. Spółka, która wcześniej działała pod nazwą Acciona Infraestructuras S.A. obecnie będzie działać pod nazwą Acciona Construcción S.A.

Zmiana nazwy nie spowodowała zmiany stanu posiadania liczby akcji Emitenta. Acciona Construcción S.A. posiada 10 018 733 akcji w kapitale zakładowym Emitenta dającym prawo do 10 018 733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 50,09% kapitału zakładowego Emitenta.

Zmiana nazwy na Acciona Construcción S.A. nie spowodowała zmiany danych identyfikacji podatkowej spółki.

Wróć