Raport nr 37_Podpisanie umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Spółka podpisała z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna umowę o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Na podstawie umowy maksymalny limit na gwarancje kontraktowe wynosi 20 mln zł.

W ramach udzielonego limitu KUKE S.A. będzie wydawać Emitentowi gwarancje:
przetargowe zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i/lub usterek, należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i/lub usterek.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń KUKE S.A. wobec Wnioskodawcy wynikających lub związanych z niniejszą umową i z wydanymi gwarancjami Wnioskodawca ustanowi na rzecz KUKE S.A. następujące zabezpieczenia: wystawi 6 weksli własnych in blanco wraz z 6 deklaracjami wekslowymi. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wróć