Raport nr 36_Podpisanie nowego kontraktu - budowa budynku z apartamentami hotelowymi w Juracie

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym podpisała z Medical Investment Trust Sp. z o.o. Umowę o „wykonanie robót budowlanych w trybie Generalnego Wykonawstwa dla Inwestycji polegającej na budowie budynku z apartamentami hotelowymi przy zbiegu ulic Mestwina i Międzymorze w Juracie z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 326 z obrębu 0003 Jastarnia”.

Termin zakończenia przedmiotu Umowy strony ustaliły do dnia 6 lutego 2018 roku.

Wartość Umowy wynosi: 14,5 mln zł netto.

Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.

Okresy gwarancji: 60 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz roszczeń z niej wynikających jest bezwarunkowa, ubezpieczeniowa gwarancja dobrego wykonania w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni bezwarunkową i płatną na każde żądanie, bankową lub ubezpieczeniową gwarancję usunięcia usterek i wad po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto.

Wróć