Raport nr 35_Zawarcie aneksu do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") po otrzymaniu w dniu 15 czerwca 2018 kompletu stosownych dokumentów informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna („Generali TU S.A.”) aneks nr 4 datowany na 7 czerwca 2018 r. do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego.
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Generali TU S.A. w ramach ustalonego odnawialnego limitu kwotowego gwarancji: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, należytego usunięcia wad i usterek, w przypadku łącznego wstawienia gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji należytego uśnięcia wad, zwrotu zaliczki.
Łączny limit kwotowy wynosi 30 mln zł i obowiązuje w okresie do dnia 19 maja 2019 r.
Strony ustalają zabezpieczenie roszczeń zwrotnych Generali TU S.A. w postaci: weksla własnego in blanco sztuk 5 wraz z deklaracją do weksla.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć