Raport nr 32_Pozew wzajemny złożony przez Gminę Olsztyn

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje że w dniu 29 maja 2018 r. Spółka otrzymała pozew wzajemny złożony przez Gminę Olsztyn („Powód wzajemny"). Powód wzajemny domaga się zapłaty roszczenia z tytułu kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad w kwocie 11.005.183,85 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 maja 2016 r. do dnia zapłaty oraz roszczenia z tytułu kosztów wykonania zastępczego w kwocie 2.554.952,28 zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu wzajemnego do dnia zapłaty. Powód wzajemny domaga się zapłaty powyższego roszczenia w zakresie zrealizowanej na rzecz Gminy Olsztyn umowy na „Budowę Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie”.
Spółka po dokonaniu analizy pozwu wzajemnego, kwestionuje w całości co do zasady jak i co do wysokości roszczenia zgłaszane przez Powoda wzajemnego oraz stoi na stanowisku, że nie było żadnych podstaw do naliczenia kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad oraz zastępczego usunięcia wady na koszt Spółki.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć