Raport nr 28_Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, do badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 oraz upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia właściwego aneksu do umowy z KPMG Audyt Sp. z o.o.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za rok obrotowy 2017.

Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Zawarcie aneksu wynika z wymogu art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nadany przez ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nakładający na Spółkę obowiązek zawarcia pierwszej umowy na badanie sprawozdań finansowych na okres nie krótszy niż dwa lata.

Firma KPMG Audyt Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 458.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wróć