Raport nr 27_Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 r.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 r., których publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. miała nastąpić 30 maja 2018 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 maja 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Wróć