Raport nr 23_Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 kwietnia 2018 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).             

Wróć