Raport nr 21_Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. _"Spółka"_ informuje, że do Spółki wpłynęła kandydatura Pana Javier Serrada Quiza na członka Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. Kandydat został zgłoszony w związku ze zwołanym na dzień 24 kwietnia 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz punktem 7 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego zmiany w składzie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

Pan Javier Serrada Quiza wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył stosowne oświadczenie. W załączeniu do raportu znajduje się zgoda oraz życiorys złożony przez Pana Javier Serrada Quiza.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wróć