Raport nr 19_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.

Zarząd Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2018 roku na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Ponadto Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje do wiadomości publicznej:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.
2) Projekty Uchwał
3. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. w sprawie:
a. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku
c. oceny i rekomendacji dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2017
d. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2017 rok wraz z uchwałą podjętą w tej sprawie przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wróć