Raport nr 12_zawarcie umowy przez spółkę zależną - AMK Kraków S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa SA informuje, że spółka zależna AMK Kraków SA _60% udziałów w ogólnej liczbie głosów_ _"Wykonawca"_ w dniu dzisiejszym podpisała z Zakładem Górniczo-Hutniczym "Bolesław" SA w Bukownie _"Zamawiający"_ umowę, której przedmiotem jest realizacja w systemie "pod klucz" inwestycji pn. "Rozbudowa instalacji odzysku odpadów cynkonośnych". 

Wynagrodzenie Wykonawcy: 33 mln zł netto 

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 

Okres gwarancji: 36 miesięcy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiąca 10% wynagrodzenia umownego netto 

Termin zakończenia realizacji: 30 czerwca 2019 r.

Wróć