Raport nr 10_Informacja w sprawie obniżenia kapitału własnego Spółki

Mostostal Warszawa SA („Spółka”) począwszy od roku 2011 i 2012 dokonała rozpoznania przychodów z tytułu roszczeń w sprawozdaniach finansowych. Według stanu na 31/12/2016 stanowiły one kwotę 224 mln złotych. Do sprawozdań tych biegły rewident wniósł zastrzeżenia uznając, iż rozpoznanie nie spełniało standardu MSR11 Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) wydała rekomendację w zakresie  dokonania ponownego przeglądu zaksięgowanych przychodów z tytułu roszczeń oraz dokonania właściwej korekty sprawozdań finansowych.

Zgodnie z rekomendacją KNF oraz w zgodności z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Zarząd zdecydował o dokonaniu przeglądu wszystkich sporów sądowych i arbitrażowych w udziałem Spółki. W dniu 12/02/2018 Zarząd postanowił skorygować kwoty uznane uprzednio za przychód, szacując, że korekta wpłynie na zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 94,3 mln zł.

Opisana korekta ma charakter księgowy i pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na płynność finansową Spółki, czy też toczące się spory sądowe, w zakresie których Mostostal oczekuje pozytywnych  rozstrzygnięć.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2017 Spółka dokona rozpoznania przychodów z tytułu niektórych procedowanych w roku bilansowym roszczeń, a także innych odpisów, które łącznie będą miały pozytywny wpływ na rachunek zysków i strat w kwocie 11 mln złotych.

Spółka zastrzega, że powyższe kwoty mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Ostateczne kwoty zostaną zaprezentowane w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki.

Wróć