Raport 60_Zawarcie umowy na budowę budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. abp. Józefa Teodorowicza 8

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 listopada 2018 r. Spółka zawarła umowę z Acciona Nieruchomości Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. realizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B8” z garażami podziemnymi i towarzyszącymi usługami na terenie działki o nr ew. 7/84 (ul. abp. Józefa Teodorowicza 8) wraz z infrastrukturą zewnętrzną częściowo na terenie działki 7/86 oraz 7/24 z obrębu 1-10-26 w Warszawie.

 

Wartość umowy: 51,57 mln PLN brutto.

Termin realizacji: 20 miesięcy.

Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia każdej z faktur częściowych oraz faktury końcowej

Okres gwarancji: wynosi 72 miesiące.

Zabezpieczenie należytego wykonania:

• kaucje pieniężne o wartości 5% każdej z faktur częściowych i faktury końcowej,

• weksel własny z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o podaniu się egzekucji w wysokości 5% wartości wynagrodzenia należnego,

• oba zabezpieczenia zostaną zwrócone po odbiorze końcowym i zastąpione gwarancją bankową na okres gwarancji i rękojmi w wysokości 5% wartości wynagradzania należnego.

 

Wróć