Raport 56_Podpisanie aneksu nr 4 do Umowy na rozbudowę Szpitala Miejskiego w Krakowie

Zarząd Mostostal Warszawa SA ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że 29 października 2018r. Spółka zawarła ze Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ("Zamawiający") aneks do umowy na "Wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego" o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 64/2017.
Na podstawie zawartego aneksu strony uzgodniły zakres dodatkowych prac na terenie Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza, jednocześnie czas zakończenia prac objętych umową został przedłużony do 30 czerwca 2019r. Ponadto Strony uzgodniły wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 26,52 mln zł (brutto).
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć