Raport 53_Podpisanie aneksu nr 2 do umowy Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku – zadanie I

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka) informuje, że 15 października 2018r. Spółka, działając w ramach Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. ("Lider", 99% udziałów w Konsorcjum) oraz Firma Handlowo – Usługową "EFER" ("Partner", 1% udziałów w Konsorcjum) zawarła z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. aneks nr 2 do umowy na roboty budowlane w ramach "Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku – zadanie I" (Informacja o umowie była przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżący nr 37/2017 oraz o aneksie nr 1 raportem bieżącym nr 31/2018).

Na podstawie powyższego aneksu ustalono nowe terminy:
• Zakończenie robót budowlanych do 31.01.2019r.
• Zakończenie robót z rozruchem technicznym i zgłoszeniem zakończenia robót dla całości przedmiotu zamówienia do 14.02.2019r.
• Odbiór końcowy po uzyskaniu wymaganych pozwoleń na użytkowanie do 31.03.2019r.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zostało powiększone do kwoty 21,57 mln zł brutto.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć