Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 6 Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

26 marzec 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 26 marca 2021 r. została powiadomiona przez Urząd Miasta Łodzi ("Zamawiający") o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza."

Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje:
• Wartość umowy: 41,80 mln zł brutto.
• Termin realizacji: 
   Zadanie 1 – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
   Zadanie 2 – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
• Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5 % brutto wartości umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.