Raport 49_Zawarcie umowy na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 września 2018 r. Spółka podpisała umowę z Ordona 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn.: „Wybór Generalnego Wykonawcy II etapu inwestycji polegającego na budowie zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią, zlokalizowanych przy ul. Juliusza Ordona 5D, 5E, 5F w Warszawie, działka nr ewidencyjny 5/6 obręb 6-05-05, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”.

Wartość umowy: 73,39 mln PLN brutto.

Termin realizacji: 104 tygodnie od daty przekazania terenu budowy.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Maksymalny okres gwarancji wynosi 15 lat na konstrukcję obiektu.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 5 % wartości umowy.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć