Raport 1_Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:
Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne (SA-Q i QS)
I kwartał - 30.05.2019 r.
III kwartał - 29.11.2019 r.

Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny (SA-P i PS) - 30.09.2019 r.

Raporty roczne za 2018 r. (SA-R i RS) – 30.04.2019 r.

Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 r. i drugi kwartał 2019 r. zgodnie z § 79 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wróć