Komentarz do wyników za I półrocze 2017 roku

W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa Mostostal Warszawa wypracowała zysk netto w kwocie 20,6 mln zł oraz zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 570 mln zł.

Profil zadłużenia finansowego nie uległ zmianie w porównaniu do ubiegłego roku i nadal jest dla nas bardzo korzystny. Tylko 36 mln zł z 229 mln zł to kredyty bankowe i leasing (17 mln zł według stanu na dzień 31.12.2016 r.). Pozostała kwota to pożyczki otrzymane od spółki matki - Acciona Construccion.

Na koniec I półrocza 2017 roku kapitał własny ogółem Grupy Mostostal Warszawa wyniósł 259 mln zł. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.532 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku.

W 2017 r. podpisaliśmy szereg nowych kontraktów na łączną kwotę 925 mln zł. Wartość portfela zleceń na dzisiaj wynosi 1,4 mld zł i obejmuje kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, energetycznego, przemysłowego, infrastrukturalnego oraz ochrony środowiska. Systematycznie uzupełniany portfel zamówień pozwoli nam na dalszy, stabilny rozwój Grupy.

Sprawozdania finansowe Grupy Mostostal Warszawa za I półrocze 2017 r. dostępne są na stronie internetowej Mostostal Warszawa S.A. w zakładce Raporty Okresowe.

Wróć