Inne usługi

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa posiada bogate zaplecze sprzętowe i techniczne oraz własne warsztaty produkcyjne wyposażone w zaawansowane technologicznie urządzenia – dysponuje również nowoczesnym, certyfikowanym laboratorium badawczym. Przewagą Grupy jest biuro projektowe wyspecjalizowane w tworzeniu systemów automatyki, kontroli oraz sterowania dla procesów technologicznych i obiektów. Grupa realizuje również zlecenia na wykonanie różnego rodzaju konstrukcji stalowych. 

Laboratorium Centralne

Badania
betonu i mieszanki betonowej
Badania betonu i mieszanki betonowej  /  

Laboratorium specjalizuje się w badaniach próbek betonu i mieszanek betonowych, m.in. pod kątem konsystencji, gęstości, wytrzymałości czy nasiąkliwości:

 • badanie konsystencji mieszanki betonowej
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
 • gęstość mieszanki betonowej
 • gęstość stwardniałego betonu
 • mrozoodporność próbek betonowych (F150 lub inne)
 • oznaczenie nasiąkliwości próbek betonowych
 • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych
 • przepuszczalność wody przez beton
 • wykonanie próbek sześciennych do badań wraz z pielęgnacją (100x100x100)
 • wykonanie próbek sześciennych do badań wraz z pielęgnacją (150x150x150)
 • zawartość powietrza w mieszance betonowej
 • nieniszczące badanie wytrzymałość betonu w konstrukcji poprzez określenie liczby odbicia (Młotek Schmidt’a)

Wykaz certyfikowanych metod badawczych.

 

Badania
kruszyw
Badania kruszyw  /  

Laboratorium jest przygotowane do oznaczania właściwości kruszyw, uziarnienia, określenia zawartości zanieczyszcze oraz innych wskaźników.

 • analiza sitowa kruszywa metodą „na mokro” i „na sucho”
 • gęstość ziarn
 • Kształt ziarn kruszywa (suwmiarka Schultza)
 • wskaźnik przepływu kruszywa drobnego
 • wilgotność naturalna i optymalna kruszywa
 • wskaźnik nośności kruszywa CBR (także z pęcznieniem)
 • wskaźnik piaskowy
 • wskaźnik wodoprzepuszczalności kruszywa
 • współczynnik filtracji kruszywa na podstawie analizy sitowej
 • zawartość zanieczyszczeń obcych w próbce kruszywa
 • zawartość ziarn przekruszonych kruszyw
 • wskaźnik płaskości
 • mrozoodporność
 • mrozoodporność w soli

Wykaz certyfikowanych metod badawczych.

Badania
gruntów
Badania gruntów  /  

W ramach badań gruntów Laboratorium jest w stanie na podstawie badań terenowych lub pobranych próbek określić właściwości gruntu, a także wskazać jego możliwe przeznaczenie (z zachowaniem odpowiednich wymogów).

 • analiza areometryczna
 • analiza sitowa
 • granica płynności metodą Casagrande'a
 • granica i stopień plastyczności
 • kapilarność bierna
 • wilgotność naturalna
 • wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (metoda Proctor'a)
 • wskaźnik nośności CBR z pęcznieniem
 • wskaźnik piaskowy
 • wskaźnik różnoziarnistości
 • wskaźnik wodoprzepuszczalności
 • wskaźnik zagęszczenia (cylinder lub objętościomierz wodny)
 • współczynnik filtracji
 • współczynnik krzywizny
 • zawartość zanieczyszczeń obcych w próbce gruntowej

Wykaz certyfikowanych metod badawczych.

Badania
mieszanek mineralno-asflatowych
Badania mieszanek mineralno-asflatowych  /  

W zakresie mieszanek mineralno-asfaltowych wykonywane są następujące badania:

 • gęstość objętościowa metodą B na próbkach Marshall'a
 • gęstość metodą A
 • oznaczenie wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej VMA
 • oznaczenie wolnych przestrzeni wypełnionych lepiszczem VFB
 • oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni w MMA, Vm
 • spływność lepiszcza metodą Schellenberg’a
 • koleinowanie
 • wrażliwość na działanie wody ITSR

Wykaz certyfikowanych metod badawczych.

LABORATORIUM CENTRALNE

Badanie
i projektowanie mieszanek gruntowo-spoiwowych
Badanie i projektowanie mieszanek gruntowo-spoiwowych  /  

W zakresie mieszanek gruntowo-spoiwowych wykonywane są następujące badania:

 • wykonanie próbek i oznaczenie wytrzymałości na ściskanie.

Wykaz certyfikowanych metod badawczych.

Wyjazdy
terenowe
Wyjazdy terenowe  /  

W ramach działalności badawczej Laboratorium Centralne wykonuje badania terenowe, podczas których możliwe jest wykonanie następujących badań:

 • badanie stopnia zagęszczenia sondą dynamiczną
 • oznaczenie nośności i zagęszczenia metodą VSS z przeciwwagą
 • badanie nośności za pomocą płyty dynamicznej
 • wskaźnik zagęszczenia gruntu (cylinder lub objętościomierz wodny)

Wykaz certyfikowanych metod badawczych.

Laboratorium Centralne Mostostal Warszawa zapewnia kompleksową obsługę laboratoryjną kontraktów budowlanych we wszystkich sektorach budownictwa. Jednostka uzyskała certyfikacje Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu. Certyfikat IMBiTB potwierdza, że wdrożony system zarządzania jakością w laboratorium badawczym pozwala starannie sprostać stawianym oczekiwaniom oraz daje naszym klientom gwarancję wiarygodności uzyskanych wyników badań. Laboratorium zatrudnia zespół specjalistów, którzy dbają o parametry jakościowe materiałów budowlanych wykorzystywanych na budowach Mostostal Warszawa, gwarantując wysoką jakość realizacji i spełnienie określonych wymagań. Pracownie badawcze są wyposażone w niezbędny sprzęt pomiarowo-badawczy. W dążeniu do zapewnienia jak największego wsparcia technologicznego, poprawy efektywności i budowania zaufania naszych klientów laboratorium stale rozwija swoją działalność, aby sprostać nowym wyzwaniom.

Kontakt:

Paweł Czerny
Główny Technolog
tel.: +48 882 340 989
email:  p.czerny@mostostal.waw.pl