MOSTOSTAL WARSZAWA kończy rok zyskiem

Mostostal Warszawa opublikował sprawozdanie finansowe z działalności Grupy za rok 2014. Grupa podtrzymuje tendencję poprawy wyników, która została zapoczątkowana w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

Mostostal Warszawa dzięki realizacji zaplanowanej strategii działania na lata 2013 – 2014, powrócił na ścieżkę rentowności i rok 2014 zakończył z zyskiem EBITDA w kwocie 74,3 mln zł, zyskiem przed opodatkowaniem 63,3 mln zł i zyskiem netto 53,7 mln zł.

Grupa Mostostalu Warszawa wypracowała przychody na poziomie 1.509,5 mln zł i zysk EBITDA w kwocie 129,7 mln zł oraz zysk brutto 4,3 mln zł. Główną przyczyną ujemnego skonsolidowanego wyniku finansowego netto w kwocie 8,7 mln zł była korekta związana ze sprzedażą spółek zależnych Remak, Wrobis i Mostostal Puławy. Grupa odnotowała wpływ środków pieniężnych z tych transakcji w kwocie 68 mln zł.

„Pozytywny wpływ na wyniki finansowe miały podjęte w ostatnich latach działania restrukturyzacyjne w postaci redukcji kosztów działalności i efektywniejszego wykorzystania potencjału Grupy Kapitałowej. Całkowite zatrudnienie w Grupie Mostostal Warszawa na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 1.492 pracowników (3.810 w 2013 r.), w tym 527 w Mostostalu Warszawa (757 w 2013 r.). Ponadto budowa bloków energetycznych w Opolu, największego przemysłowego projektu inwestycyjnego w Polsce po 1989 r., weszła w pełną fazę realizacji. Mostostal Warszawa w 2014 r. wykonał prace na tym kontrakcie o wartości 131 mln zł. Realizacja tego projektu odbywa się zgodnie z założonym planem” -  powiedział Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Mostostal Warszawa.

Grupa Mostostal Warszawa w 2014 r. wygenerowała środki pieniężne na działalności operacyjnej i sprzedaży aktywów finansowych i trwałych, co w efekcie spowodowało spadek zadłużenia finansowego netto (NFD) Grupy Mostostal Warszawa z 265,4 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 roku do 50,1 mln zł na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółka posiada bardzo korzystny dla niej profil zadłużenia finansowego, gdyż tylko 24 mln zł z 248 mln zł to kredyty bankowe i leasing.

W ostatnich dniach grudnia 2014 roku nastąpiło znaczące osłabienie złotówki wobec euro, co miało wpływ między innymi na wycenę niewymagalnych zobowiązań z tytułu pożyczki korporacyjnej. Spółka szacuje, że zadłużenie finansowe netto wzrosło z tego tytułu o 6,1 mln zł, co miało także  wpływ na wynik finansowy netto.

Grupa Mostostal Warszawa na dzień 31.12.2014 r. miała zawarte kontrakty na łączną kwotę 3.173 mln zł w sektorach budownictwa ogólnego, ochrony środowiska, przemysłowego i energetycznego.

Mostostal Warszawa z optymizmem patrzy w przyszłość, zwłaszcza po osiągnięciu celów określonych w swoim biznes planie na rok 2014. Grupa Mostostalu Warszawa będzie nieustannie kontynuować działania na rzecz wzmocnienia swojej pozycji na rynku, potencjału wytwórczego i poprawy rentowności.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

 

Grupa Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa

 

2014

2013

zmiana

2014

2013

zmiana

 

w tys. zł

w tys. zł

 

w tys. zł

w tys. zł

 

Przychód

1 509 524

1 633 363

-7,6%

1 004 017

973 845

3,1%

EBITDA

129 722

-122 967

+252 689

74 278

-128 762

+203 040

Zysk brutto

4 307

-267 627

+271 934

63 332

-237 940

+301 272

Zysk/(strata) netto

-8 733

-276 441

+267 708

53 717

-245 436

+299 153

Zadłużenie finansowe netto (NDF)

50 143

265 423

-81,1%

90 743

242 666

-62,6%

Zatrudnienie

1 492

3 810

-60,8%

527

757

-30,4%

Portfel zamówień

3 173 000

4 055 000

-21,8%

3 012 879

3 700 864

-18,6%

Środki pieniężne

202 294

105 490

91,8%

160 234

71 298

124,7%

Kapitał obrotowy

199 046

-60 913

+259 959

129 002

-85 209

+214 211


Więcej informacji:
Agata Falęcka
Rzecznik Prasowy

Mostostal Warszawa S.A
Dział Komunikacji
tel. +48 662-021-509
tel. 22 250 -76-22

Informacje o Spółce

Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Blisko siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona SA – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warsz

Wróć