Grupa Mostostal Warszawa utrwala wzrost zysku, zwiększa stan środków pieniężnych i redukuje zadłużenie finansowe

Dzięki działaniom podjętym w ostatnich latach poprawiają się wyniki zarówno Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA, jak i wszystkich jej spółek zależnych. Należy podkreślić znaczący wzrost środków pieniężnych Grupy, które przewyższają o 33,6 mln PLN wysokość zadłużenia finansowego. W efekcie tego, na koniec czerwca 2015 roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 257,3 mln PLN , a zadłużenie finansowe wynosiło 223,7 mln PLN.

Profil zadłużenia finansowego grupy jest bardzo korzystny, gdyż jedynie 12,6 mln PLN to kredyty bankowe i leasing. Dług korporacyjny w stosunku do Acciony (211 mln PLN) został zredukowany o 18,4 mln PLN w porównaniu z grudniem 2014 roku i dla części w kwocie 78,5 mln PLN została przedłużona jego zapadalności na 2017 roku.
Grupa wypracowała dodatnie przepływy finansowe z działalności operacyjnej w kwocie 84 mln PLN oraz 3 mln PLN z działalności inwestycyjnej. Pozwoliło to zmniejszyć zadłużenie finansowe o 32 mln PLN i w efekcie dało wzrost środków pieniężnych o 55 mln PLN w porównaniu do końca 2014 r.

Obroty skonsolidowane w I półroczu 2015 r. wyniosły 576 mln PLN i w porównaniu do I półrocza 2014 r. wzrosły o 7,9 % (bez uwzględnienia obrotów spółek sprzedanych w 2014 r.), a zysk EBITDA osiągnął 51,2 mln PLN, co stanowi 8,8% przychodów Grupy.
Zysk przed opodatkowaniem osiągnął wartość 13,3 mln PLN, zaś zysk netto wyniósł 10,4 mln (odpowiednio 12,6 mln i 9,4 w analogicznym okresie ubiegłego roku).
Na 30 czerwca 2015 r. kapitał własny Grupy MOSTOSTAL WARSZAWA wynosił 201 mln PLN, natomiast zatrudnienie w Grupie osiągnęło 1.466 pracowników i było niższe o 26 osób w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
Na koniec pierwszego półrocza 2015 r. portfel zamówień osiągnął poziom 2,73 mld PLN. Realizacja kontraktu na elektrownię w Opolu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem i jej zaawansowanie jest na poziomie 14%.

W związku z poprawą wyników finansowych Grupa Mostostal Warszawa rozszerzyła współpracę z instytucjami finansowymi w obszarze zwiększenia linii gwarancyjnych, umożliwiających pozyskanie nowych kontraktów w sektorach takich, jak budownictwo ogólne, infrastruktura i energetyka. Od początku roku grupa zwiększyła linie gwarancyjne na kontrakty budowlane o 93,4 mln PLN.
W przeciągu ostatniego roku cena akcji Mostostalu Warszawa wzrosła o ponad 200 %. Spółka podtrzymuje pozytywne oczekiwania na rok 2015.

 

Więcej informacji:
Agata Falęcka
Rzecznik Prasowy
Mostostal Warszawa S.A
Dział Komunikacji
tel. +48 662-021-509
tel. 22 250 -76-22

Informacje o Spółce

Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją 
i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona SA – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.

Wróć