Inne usługi

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa posiada bogate zaplecze sprzętowe i techniczne oraz własne warsztaty produkcyjne wyposażone w zaawansowane technologicznie urządzenia – dysponuje również nowoczesnym, certyfikowanym laboratorium badawczym. Przewagą Grupy jest biuro projektowe wyspecjalizowane w tworzeniu systemów automatyki, kontroli oraz sterowania dla procesów technologicznych i obiektów. Grupa realizuje również zlecenia na wykonanie różnego rodzaju konstrukcji stalowych. 

Laboratorium Centralne

Badania
betonu i mieszanki betonowej
Badania betonu i mieszanki betonowej  /  

Laboratorium specjalizuje się w badaniach próbek betonu i mieszanek betonowych, m.in. pod kątem konsystencji, gęstości, wytrzymałości czy nasiąkliwości:

 • badanie konsystencji mieszanki betonowej
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
 • gęstość mieszanki betonowej
 • gęstość stwardniałego betonu
 • mrozoodporność próbek betonowych (F150 lub inne)
 • oznaczenie nasiąkliwości próbek betonowych
 • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych
 • przepuszczalność wody przez beton
 • wykonanie próbek sześciennych do badań wraz z pielęgnacją (100x100x100)
 • wykonanie próbek sześciennych do badań wraz z pielęgnacją (150x150x150)
 • zawartość powietrza w mieszance betonowej
 • nieniszczące badanie wytrzymałość betonu w konstrukcji poprzez określenie liczby odbicia (Młotek Schmidt’a)
 • pomiar przyczepności i wytrzymałości na rozciąganie – badanie Pull-off

Pełen wykaz przeprowadzanych badań wraz z wykazem norm jest dostępny w pliku.

Badania
kruszyw
Badania kruszyw  /  

Laboratorium jest przygotowane do oznaczania właściwości kruszyw, uziarnienia, określenia zawartości zanieczyszcze oraz innych wskaźników.

 • analiza sitowa kruszywa metodą „na mokro” i „na sucho”
 • gęstość objętościowa kruszywa
 • gęstość ziarn kruszywa
 • Kształt ziarn kruszywa (suwmiarka Schultza)
 • wskaźnik przepływu kruszywa drobnego
 • mrozoodporność i nasiąkliwość kruszywa
 • odczyn pH kruszywa
 • wilgotność naturalna i optymalna kruszywa
 • wskaźnik nośności kruszywa CBR (także z pęcznieniem)
 • wskaźnik piaskowy kruszywa
 • wskaźnik wodoprzepuszczalności kruszywa
 • współczynnik filtracji kruszywa na podstawie analizy sitowej
 • zawartość zanieczyszczeń obcych w próbce kruszywa
 • zawartość zanieczyszczeń organicznych kruszywa metodą porównania barwy
 • zawartość ziarn przekruszonych kruszywa

Pełen wykaz przeprowadzanych badań wraz z wykazem norm jest dostępny w pliku.

Badania
gruntów
Badania gruntów  /  

W ramach badań gruntów Laboratorium jest w stanie na podstawie badań terenowych lub pobranych próbek określić właściwości gruntu, a także wskazać jego możliwe przeznaczenie (z zachowaniem odpowiednich wymogów).

 • analiza areometryczna gruntu i makroskopowa gruntu
 • analiza sitowa gruntu metodą „na mokro" i „na sucho”
 • granica płynności gruntu metodą Casagrande'a
 • gęstość objętościowa gruntu
 • gęstość właściwa szkieletu gruntowego
 • granica i stopień plastyczności gruntu
 • kapilarność bierna gruntu
 • odczyn pH gruntu
 • wilgotność naturalna gruntu
 • wilgotność optymalna gruntu oraz maksymalna gęstość objętościowa (Proctor) 1dm3 - 2,2 dm3
 • wskaźnik nośności CBR gruntu
 • wskaźnik nośności CBR gruntu z pęcznieniem
 • wskaźnik piaskowy gruntu
 • wskaźnik różnoziarnistości (U) gruntu
 • wskaźnik wodoprzepuszczalności gruntu
 • wskaźnik zagęszczenia gruntu (cylinder lub objętościomierz wodny)
 • współczynnik filtracji gruntu
 • współczynnik krzywizny gruntu
 • zawartość w próbce gruntowej CaCO3
 • zawartość zanieczyszczeń obcych w próbce gruntowej
 • zawartość zanieczyszczeń organicznych gruntu metodą porównania barwy

Pełen wykaz przeprowadzanych badań wraz z wykazem norm jest dostępny w pliku.

Badania
i projektowanie mieszanek mineralno-asflatowych
Badania i projektowanie mieszanek mineralno-asflatowych  /  

Laboratorium projektuje i bada mieszanki mineralno-asfaltowe o odpowiednich parametrach.

W zakresie mieszanek mineralno-asfaltowych wykonywane są następujące badania:

 • badanie wbudowanej nawierzchni - grubość warstw, wskaźnik zagęszczenia
 • gęstość objętościowa MMA metodą B na próbkach Marshall'a
 • gęstość MMA metodą A w piknometrze
 • oznaczenie wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej VMA
 • oznaczenie wolnych przestrzeni wypełnionych lepiszczem VFB
 • oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni w MMA, Vm
 • spływność lepiszcza metodą Schellenberg’a

Pełen wykaz przeprowadzanych badań wraz z wykazem norm jest dostępny w pliku.

LABORATORIUM CENTRALNE

Badanie
i projektowanie mieszanek gruntowo-spoiwowych
Badanie i projektowanie mieszanek gruntowo-spoiwowych  /  

Laboratorium projektuje i bada mieszanki gruntowo spoiwowe  o odpowiednich parametrach.

 • mrozoodporność dla próbek z mieszanki gruntowo-spoiwowej z przygotowaniem próbek
 • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie dla próbek z mieszanki gruntowo-spoiwowej

Pełen wykaz przeprowadzanych badań wraz z wykazem norm jest dostępny w pliku.

 

Wyjazdy
terenowe
Wyjazdy terenowe  /  

W ramach działalności badawczej Laboratorium Centralne wykonuje badania terenowe, podczas których możliwe jest wykonanie następujących badań:

 • badanie stopnia zagęszczenia sondą dynamiczną
 • oznaczenie nośności i zagęszczenia metodą VSS z przeciwwagą
 • badanie nośności za pomocą płyty dynamicznej
 • wskaźnik zagęszczenia gruntu (cylinder lub objętościomierz wodny)

Pełen wykaz przeprowadzanych badań wraz z wykazem norm jest dostępny w pliku.

Laboratorium Centralne Mostostal Warszawa zapewnia kompleksową obsługę laboratoryjną kontraktów budowlanych we wszystkich sektorach budownictwa. Jednostka uzyskała akredytację Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu. Certyfikat IMBiTB potwierdza, że wdrożony system zakładowej kontroli produkcji pozwala starannie sprostać stawianym oczekiwaniom oraz daje naszym klientom gwarancję wiarygodności uzyskanych wyników badań. Laboratorium zatrudnia zespół specjalistów, którzy dbają o parametry jakościowe materiałów budowlanych wykorzystywanych na budowach Mostostal Warszawa, gwarantując wysoką jakość realizacji i spełnienie określonych wymagań. Pracownie badawcze są wyposażone w niezbędny sprzęt pomiarowo-badawczy. W dążeniu do zapewnienia jak największego wsparcia technologicznego, poprawy efektywności i budowania zaufania naszych klientów laboratorium stale rozwija swoją działalność, aby sprostać nowym wyzwaniom.

Kontakt